Odluka o poništenju dijela konkursa

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17 i 12/18) direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja, objavljuje

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA KONKURSA

 za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za zapošljavanje SBK/KSB koji je objavljen u Oslobođenju, Dnevnom listu i web stranici službe broj: 01-34-2433/19 dana 05.11.2019. godine.

 I

 Poništava se konkurs za  prijem u radni odnos koji se odnosi na radno mjesto :

Biro-Ispostava Kiseljak: Savjetodavac I, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci.

Uslovi: Stručna sprema: VSS, VII/1 stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog strudija, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, nakon obrazovanja, položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Opis poslova: Organizira i vodi evidenciju nezaposlenih osoba u sklopu čega vrši: prijavljivanje i odjavljivanje nezaposlenih osoba na evidenciju, prima i kompletira zahtjeve za novčanu naknadu i dokup staža, posreduje u zapošljavanju, informiše nezaposlene osobe o njihovim pravima za vrijeme nezaposlenosti, vrši individualna savjetovanja sa nezaposlenim osobama, izdaje uvjerenja po zahtjevima nezaposlenih osoba, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Službe, po nalogu pretpostavljenih.

II

U ostalom dijelu konkurs ostaje nepromjenjen.

III

Ova odluka bit će objavljena u Oslobođenju, Dnevnom listu i web stranici Službe, a stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj: 01-34-2433-1/19

Datum, 23.12.2019.godine                                  zamjenik ravnatelja                direktor

 

Marinko Krajina, dipl.ing    Željko Lončar dipl. oec.