Javne nabavke za 2024. godine

Odluka o izboru – čišćenje zgrade Službe

Odluka o izboru – gorivo benzin

Odluka o izboru – održavanje i popravak zgrada

Odluka o izboru – održavanje softwera

Odluka o izboru – popravak i održavanje računarske opreme

Odluka o izboru – vulkanizerske usluge

Izmjena i dopuna Plana JN

Plan JN – zadnje izmjene

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke

Poziv_ponudacima_usluge_strucnog_ospos_2022

Poziv_ponudacima_za usluge -seminari, ugostiteljske i usluge reprezentacije

Plan JN

Odluka o izuzeću Dobretići

Odluka o izuzeću Rudnik

Parking-izuzeće

Javne nabavke za 2023. godine

Izmjena_planaJN 2023

Izmjena Plana JN

Plan JN

Odluka o poništenje postupka 1

Odluka_o_ponistenju_postupka_JN

Odluka-uredski

Odluka – kalendari i rokovnici

Odluka – lož ulje

Odluka – objava oglasa

Odluka – osiguranje radnika

Odluka – poprava i održavanje motornih vozila

Odluka – popravak i održavanje zgrada

Odluka – pranje vozila i vulkanizerske usluge

Odluka – stručne knjige i literatura

Odluka – štampanje obrazaca

Odluka – usluge čišćenja zgrada

Odluka- B2B – elektronska obrada podataka

Odluka -popravak i održavanje opreme

Plan JN 2023

Obavjesetenje o nabavci

Poziv za dostavu ponuda za stručno osposobljavanje


Plan javnih nabavki za 2022


Plan nabava 2022


Odluke 2022


Odluka o izboru – Informatička oprema

Izuzeće od primjene Zakona – Zakup parking

Odluka o izboru – Pečati

Odluka o izboru – Auto gume

Odluka o izboru – Čišćenje stubišta

Odluka o izboru – Stručni časopis

Odluka o izboru – Vulkanizerske usluge

Odluka o izboru – Objava oglasa

Odluka o izboru – Održavanje automobila

Odluka o izboru – Održavanje opreme

Odluka o izboru – Osiguranje automobila i imovine

Odluka o izboru – Kalendari i rokovnici

Odluka o poništenju i ponovnom izboru – Gorivo

Odluka o izboru – Kolektivno kombinirano osiguranje radnika

Poziv_ponudacima_usluge_strucnog_osposobljavanja_2022

Odluka o izboru – Gorivo

Odluka o izboru – Štampanje

Odluka o izboru – Čišćenje

Odluka o izboru – Uredski materijal


Poziv_ponudacima_usluge_unapredenja_sistema_upravljanja kvalitetom


Odluke 2021


Odluka o otkazivanju postupka jn – Usluge revizije financijskih izvj. za 2021.god.

Odluka o izboru -Lož ulje

Odluka o izboru – Krečenje

Odluka o izboru – Klima uređaj

Odluka o izboru – Depozitna banka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Depozitni račun

Odluka o izboru – Dodatna licenca programa IVIS

Odluka o izboru – Nabavka trakastih zavjesa, tepiha i dr

Odluka o izboru – Materijal za održavanje automobila

Odluka o izboru – Nabavka dvoslojnog stakla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- za objavljivanje oglasa

Odluka o izboru – Sredstva za dezinfekciju maske i druga sredstva za posebnu namjenu

Odluka o izboru – Čišćenje stubišta

Odluka o izboru – Čišćenje poslovnih prostorija

Odluka o izboru – Gorivo

Odluka o izboru – Održavanje automobila

Odluka o izboru – Održavanje opreme

Odluka o izboru – Održavanje softwera

Odluka o izboru – Održavanje zgrada
 
Odluka o izboru – Osiguranje
 
Odluka o izboru – Tiskarske usluge
 
Odluka o izboru – Uredski materijal
 
Odluka o izboru – Vulkanizerske usluge


Odluke 2020


*Odluka o izboru – Kalendari i rokovnici
*Odluka o izboru – Krečenje
*Odluka o izboru – Loživo ulje
*Odluka o izboru – Nabavka softwera
* Odluka o izboru – Informatička oprema
* Odluku o izboru u postupku izbora najpovoljnijeg ponuditelja za bankarske usluge i platni promet za transakcijski račun
*Odluka o izboru – Depozitna banka
*Odluka o pokretanju procedure za odabir institucije ovlaštene za recertifikaciju sistema upravljanja
*Odluka_o_ponistenju_postukaJN_informatička
*Odluka o izboru – Osiguranje vozila
*Odluka o izboru – Održavanje i popravak zgrada
*Odluka o izboru – Usluga popravka i održavanja automobila
*Odluka o izboru – Održavanje opreme
*Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuditelja
*Usluge osiguranja imovine i zgrada
*Odluka o izboru – Čišćenje
*Odluka o izboru – Održavanje softwera
*Odluka o izboru – Osiguranje imovine i zgrada
*Odluka o izboru – Osiguranje zaposlenika
*Odluka o izboru – Vulkanizerske usluge
*Odluka o izboru -Kalendari i rokovnici
*Odluka o izboru – Usluge tiskanja
*Odluka o izboru – Usluge čišćenja Ispostava Službe
*Odluka o izboru – Uredski materijal
*Odluka o izboru – Gorivo dizel

Plan javnih nabavki

*Plan nabava 2020Pozivi

*Poziv ponuđačima za dostavu ponuda za usluge stručnog osposobljavanjaOdluke 2019


* Odluka o najpovoljnijem ponuditelju loz ulje 2019.
* Odluke_o_izboru_najpovoljnijih_ponuditelja_2019
* Odluka o poništenju Odluke o izboru i ponovni izbor najpovolj. ponuđača za nabavku kartotečnih ladičara
* Odluka o izboru najpovoljnijeg – Termo blok
* Odluka o izboru – Kartotečni ladičari

 

 
 
* Na računaru morate imati instaliran Acrobat Reader i WinRar softver za prikaz podataka.

 

* Napomena: Potvrda prijema tenderske dokumentacije može se uraditi putem e_maila, faxa ili lično u prostorijama Službe za zapošljavanje SBK/KSB Travnik.