Poziv_ponudacima_usluge_unapredenja_sistema_upravljanja kvalitetom


Odluke 2021


Odluka o izboru – Depozitna banka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Depozitni račun

Odluka o izboru – Dodatna licenca programa IVIS

Odluka o izboru – Nabavka trakastih zavjesa, tepiha i dr

Odluka o izboru – Materijal za održavanje automobila

Odluka o izboru – Nabavka dvoslojnog stakla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- za objavljivanje oglasa

Odluka o izboru – Sredstva za dezinfekciju maske i druga sredstva za posebnu namjenu

Odluka o izboru – Čišćenje stubišta

Odluka o izboru – Čišćenje poslovnih prostorija

Odluka o izboru – Gorivo

Odluka o izboru – Održavanje automobila

Odluka o izboru – Održavanje opreme

Odluka o izboru – Održavanje softwera

Odluka o izboru – Održavanje zgrada
 
Odluka o izboru – Osiguranje
 
Odluka o izboru – Tiskarske usluge
 
Odluka o izboru – Uredski materijal
 
Odluka o izboru – Vulkanizerske usluge


Odluke 2020


*Odluka o izboru – Kalendari i rokovnici
*Odluka o izboru – Krečenje
*Odluka o izboru – Loživo ulje
*Odluka o izboru – Nabavka softwera
* Odluka o izboru – Informatička oprema
* Odluku o izboru u postupku izbora najpovoljnijeg ponuditelja za bankarske usluge i platni promet za transakcijski račun
*Odluka o izboru – Depozitna banka
*Odluka o pokretanju procedure za odabir institucije ovlaštene za recertifikaciju sistema upravljanja
*Odluka_o_ponistenju_postukaJN_informatička
*Odluka o izboru – Osiguranje vozila
*Odluka o izboru – Održavanje i popravak zgrada
*Odluka o izboru – Usluga popravka i održavanja automobila
*Odluka o izboru – Održavanje opreme
*Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuditelja
*Usluge osiguranja imovine i zgrada
*Odluka o izboru – Čišćenje
*Odluka o izboru – Održavanje softwera
*Odluka o izboru – Osiguranje imovine i zgrada
*Odluka o izboru – Osiguranje zaposlenika
*Odluka o izboru – Vulkanizerske usluge
*Odluka o izboru -Kalendari i rokovnici
*Odluka o izboru – Usluge tiskanja
*Odluka o izboru – Usluge čišćenja Ispostava Službe
*Odluka o izboru – Uredski materijal
*Odluka o izboru – Gorivo dizel

Plan javnih nabavki

*Plan nabava 2020Pozivi

*Poziv ponuđačima za dostavu ponuda za usluge stručnog osposobljavanjaOdluke 2019


* Odluka o najpovoljnijem ponuditelju loz ulje 2019.
* Odluke_o_izboru_najpovoljnijih_ponuditelja_2019
* Odluka o poništenju Odluke o izboru i ponovni izbor najpovolj. ponuđača za nabavku kartotečnih ladičara
* Odluka o izboru najpovoljnijeg – Termo blok
* Odluka o izboru – Kartotečni ladičari

 

 
 
* Na računaru morate imati instaliran Acrobat Reader i WinRar softver za prikaz podataka.

 

* Napomena: Potvrda prijema tenderske dokumentacije može se uraditi putem e_maila, faxa ili lično u prostorijama Službe za zapošljavanje SBK/KSB Travnik.