PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH OSOBA

Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje, odnosno birou/ispostavi prema mjestu prebivališta.

Osoba koja se prvi put prijavljuje službi dužna je dati na uvid:

 • osobnu kartu,
 • prijavu mjesta prebivališta ili boravišta,
 • radnu knjižicu (ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa),
 • dokaz o stepenu stručnog obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti,
 • potpisanu izjavu, kojom potvrđuje da je nezaposlena
 • drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja nekog prava.

Nakon registracije, nezaposlena osoba će dobiti Kontrolni list javljanja, te biti upoznata s pravima ali i obavezama koje ima nakon prijave na biro/ispostavu.

KO SE SMATRA NEZAPOSLENOM OSOBOM

Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu, i to

 1. a)nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
 2. b)nema registriran obrt;
 3. c)se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;
 4. d)nije uživalac mirovine prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju;
 5. e)nije redovan učenik ili student;
 6. f)ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;
 7. g)aktivno traži posao.

Osobe iz tačaka a) i f) smatrat će se nezaposlenom ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:

 • se redovno javlja službi za zapošljavanje;
 • podnosi molbe poslodavcima ili daje oglas i javlja se na oglase i konkurse;
 • pridržava se programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije.

Pridržavanje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije podrazumijeva:

 • učešće nezaposlene osobe u grupnom informiranju;
 • individualna savjetovanja u cilju utvrđivanja stručnih, radnih i osobnih sposobnosti i sklonosti nezaposlene osobe;
 • učešće u organizovanim aktivnostima prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja.

Služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u osnovnoj evidenciji ako ta osoba:

 • zasnuje radni odnos;
 • odbije odgovarajući posao;
 • bude zatečena na radu bez ugovora o radu ili pisane izjave poslodavca, odnosno rješenja o zasnivanju radnog odnosa ili o postavljenju;
 • registrira privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ostvari dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
 • registrira obrt;
 • počne se baviti poljoprivrednom djelatnošću;
 • ispuni uvjete za penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • stupi na izdržavanje kazne zatvora, mjere sigurnosti, zaštitne ili vaspitne mjere u trajanju dužem od šest mjeseci;
 • navrši 65 godina života;
 • odbije uključiti se u obrazovanje na istom stupnju stručne spreme koje je organizirala i snosi troškove služba za zapošljavanje u cilju povećanja njene mogućnosti zapošljavanja ili ako bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje;
 • ne javi se službi za zapošljavanje u dva uzastopna roka, a ne obavijesti službu za zapošljavanje o opravdanim razlozima nejavljanja;
 • ne ispunjava uslove o aktivnom traženju posla;
 • odjavi se sa evidencije;
 • primi novčanu naknadu u skladu sa članom 30.a Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
 • postane redovan učenik ili student.
MATERIJALNA I SOCIJALNA SIGURNOST ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Materijalna i socijalna sigurnost podrazumijeva:

 1. novčanu naknadu;
 2. zdravstveno osiguranje;
 3. penzijsko osiguranje.

Zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti, prvenstveno osiguranjem za slučaj nezaposlenosti, odnosno u skladu sa Zakonom posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i drugim zakonima koji regulišu ovu oblast.