Srednja škola „Travnik“ Nova Bila

 • Rad na određeno vrijeme
 • Travnik

Temeljem članka 83. Zakona o srednjem školstvu Kantona Središnja Bosna (”Sl. novine KSB”, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB“, broj: 7/19), članka 3. i 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva („Sl. novine KSB“ broj:5/23), Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u  osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB“ broj: 11/20),članka 5. Pravilnika o radu Srednje škole „Travnik“ Nova Bila,Odluke Školskog odbora broj 02-287-2/23 od 05.07.2023.,i Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj 03-30-1/2023-195 od 04.09.2023.g. , Srednja škola „Travnik“ Nova Bila objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila

 1. Nastavnik matematike, 6 sati tjedno,do 30.06.2024.god.,
 2. Nastavnik farmaceutske kemije s farmakologijom, 8 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 3. Nastavnik botanike s farmakognozijom, 6 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 4. Nastavnik farmaceutske tehnologije s kozmetologijom, 15 sati tjedno, na neodređeno
 5. Nastavnik industrijske proizvodnje lijekova, 4sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 6. Nastavnik farmakologije, 2sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 7. Nastavnik anatomije i fiziologije, 8sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 8. Nastavnik patologije s patofiziologijom, 4sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 9. Nastavnik kliničke medicine, 19sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 10. Nastavnik socijalne medicine, zdravlja i okoliša, 4sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 11. Nastavnik hitnih medicinskih postupaka, 4sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 12. Nastavnik medicinske mikrobiologije s epiudemiologijom, 6sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 13. Nastavnik mikrobiologije i parazitologije, 9sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 14. Nastavnik dermatologije, 2sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 15. Nastavnik prve pomoći, 1 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 16. Nastavnik imunohematiologije i transfuziologije, 2 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 17. Nastavnik citološke i histološke tehnike, 2sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 18. Nastavnik anatomije i fiziologije i osnove patofiziologije, 2 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 19. Nastavnik uvoda u rehabilitaciju, 3 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 20. Nastavnik masaže, 4 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 21. Nastavnik kineziterapije, 6sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 22. Nastavnik fizikalne terapije, 5 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 23. Nastavnik zdravstvene njege, 21 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 24. Nastavnik zdravstvene njege, 21sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 25. Nastavnik zdravstvene njege 12 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 26. Nastavnik gospodarskog prava, 3 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 27. Nastavnik knjigovodstva s bilanciranjem, 4sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 28. Nastavnik gospodasrtva, 2sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 29. Nastavnik laboratorijske hematologije, 11sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 30. Nastavnik medicinske biokemije, 7sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 31. Nastavnik instrumentalnih metoda, 2 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 32. Nastavnik pedagogije, 4 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 33. Nastavnik politike i gospodarstva, 4 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,
 34. Nastavnik metodike i zdravstvenog odgoja, 4 sati tjedno, do 30.06.2024.god.,

II.

Za navedena radna mjesta, osim za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 4., zasniva se radni odnos do 30.06.2023. godine. Za poziciju pod rednim brojem 4. radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslovaza sva navedena radna mjesta obuhvaća: Planiranje nastavnog gradiva i organiziranje nastave tako da se do kraja školske godine realiziraju svi nastavni sadržaji, rad na pedagoškoj dokumentaciji, izvođenje redovite nastave, te drugih oblika nastave i neposredni odgojno-obrazovni rad koji se utvrdi Nastavnim planom i programom i Godišnjim planom rada škole. Također, u opis poslova ubraja se praćenje rada i vladanja učenika, davanje pomoći u svladavanju programskih sadržaja, sudjelovanje u radu razrednog odjela učenika, pomaganje u radu učenika u slobodnim aktivnostima, te na profesionalnoj orijentaciji učenika i sudjelovanju na natjecanjima i nastupima, sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja, vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije uredno i na vrijeme, suradnja s roditeljima, sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti Škole, sudjelovanje u radu stručnih tijela Škole, obavljanje ostalih poslova (dežurstva, zdravstvene, socijalne i druge zaštite učenika), uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda te ostalih poslova i zadataka koji se raspoređuju ovisno o sposobnostima i sklonostima nastavnika, te potrebama Škole, što se utvrđuje na početku školske godine.

 

 1. Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o srednjem školstvu (”Sl. novine KSB”, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim mjerilima za srednje škole („Sl novine KSB“, broj: 15/02), Dopunama nastavnog plana i programa za gimnazije i strukovne škole na hrvatskom jeziku u KSB-u (”Sl. novine KSB”, broj: 17/12), i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Srednjoj školi „Travnik“, VII/1 stupanj ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodovaovisno o poziciji na koju se prijavljuju – odnosno za radna mjesta kako slijedi –radno mjesto pod broj 1. zvanje profesora matematikeVII/1 stupanj ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodovas položenim stručnim ispitom i položenom pedagoškom skupinom predmeta, 2., 3., 4., 5., i 6. Magistar farmacije s položenim stručnim ispitom i položenom pedagoškom skupinom predmeta,7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16. i 19. Doktor medicine s položenim stručnim ispitom i položenom pedagoškom grupom predmeta, 12. i 13. Doktor medicine, specijalista mikrobiologije s položenim stručnim ispitom i položenom pedagoškom skupinom predmeta, 17. Doktor medicine specijalista transfuziologije, s položenim stručnim ispitom i položenom pedagoškom grupom predmeta, 18. Doktor medicine specijalista citologije ili patologije, s položenim stručnim ispitom i položenom pedagoškom grupom predmeta, 20., 21., 22. i 23. Doktor medicine specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s položenim stručnim ispitom i položenom pedagoškom grupom predmeta, 24., 25., 26., i 35. Viša medicinska sestra/tehničar s položenim stručnim ispitom, položenom pedagoškom skupinom predmeta i najmanje 3 godine rada u zanimanju, 27., 28 i 29. Diplomirani ekonomista s položenim stručnim ispitom i položenom pedagoškom grupa predmeta, 30., 31. i 32. Diplomirani inženjer medicinske biokemije s položenim stručnim ispitom, položenom pedagoškom grupom predmeta i najmanje 2 godine rada u zanimanju, 33. Zvanje profesora pedagogije, VII/1 stupanj ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova, 34. Zvanje profesora sociologije, politologije, prava ili ekonomist (VII/1 stupanj ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), sa položenim stručnim ispitom, pedagoškom skupinom predmeta, sa certifikatom o završenoj obuci iz programa demokracije i ljudskih prava organiziran od strane Civitas BiH u trajanju od 25 sati

Svi kandidati trebaju ispunjavati traženu stručnu spremu, položen stručni ispit,godine radnog iskustva u strucii posjedovati dopunsko pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičko obrazovanjekoji su navedeni u skladu s nastavnim planom i programom određenog zanimanja. Mjesto obavljanja rada je Srednja škola „Travnik“ Nova Bila, a radno vrijeme u skladu s rasporedom nastavnih sati u dvije smjene.

 1. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:
 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente:ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, naziv novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
 2. životopis, vlastoručno potpisan,
 3. izvod iz matične knjige rođenih
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 6. uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta,
 7. potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 8. potvrdu zavoda za zapošljavanje o periodu čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme,
 9. uvjerenje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (FZ MIO-PIO) o podacima registriranim u matičnoj evidenciji kao dokaz o radnom stažu
 10. rješenje o tehnološkom višku ili potvrda o nepotpunoj normi s brojem sati koji nedostaju i ovjerena bodovna lista iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme u originalu ili ovjerenoj preslici ukoliko su proglašeni takvim.

III. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj preslici ili originalu koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

 1. Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“ ,br. 33/04 i 56/05), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članovima njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“, br. 70/05 i 61/06) i Zakona o demobiliziranim braniteljima i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“, br.61/06). Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

Temeljem članka 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u KSB i članka 5. i 6.  Kriterija i procedure za zbrinjavanja nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog  u osnovnim i srednjim školama,  pravo prioriteta pri zapošljavanju stječu  nastavnici koji su proglašeni tehnološkim viškom i nastavnici koji  ostaju bez pune nastavne norme  u statusu na neodređeno  ostvarenim u školama Kantona  u okviru nastavnog nastavnog plana i programa u kojem je ugovor sklopljen.

 1. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravodobno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži sve elemente navedene u oglasu.
 2. Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa obavijestit će putem e-maila kandidate čija dokumentacija bude nepotpuna.

VII. Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa obvezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem e-maila. Ispit  obuhvaća: zakonske  okvire, izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija) i pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno- obrazovnog rada  i opće znanje.

 

VIII. Za kandidate koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

 

 1. Samo izabrani kandidati obvezni su prije stupanja na posao dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanoveo psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju, koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci, te potvrdu o vjerodostojnosti obrazovne isprave na osnovu koje zasnivaju radni odnos.

X.Svi kandidati sa Liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o ishodu natječajne procedure za tu poziciju radnog mjesta. Rok za pisani prigovor na Odlukuiznosi osam (8) dana od prijema Obavijesti i dostavlja drugostepenom tijelu prema Uredbi o postupku prijma u radni odnos u javnom sektoru SBK/KSB.

 

 1. Oglas se objavljuje u dnevnim novinama (Dnevni list), web stranici škole, te se dostavlja Službi za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.Isti ostaje otvoren osam(8) dana od dana posljednje objave.

 

XII.Dodatne obavijesti i nejasnoće u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mailškole: ss.travnik.novabila@gmail.com , ili na kontakt brojeve telefona tajništva škole.

XIII. Prijava na oglas podnosi se povjerenstvu, na adresu:

Srednja škola „Travnik“, Nova Bila,

72276 Nova Bila

s naznakom: „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Na poleđini kuverte navesti ime i prezime  podnositelja prijave, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i e-maila.

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.