Zavičajni muzej Travnik

 • Rad na neodređeno vrijeme
 • Bilo gdje

Na osnovu Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 3. i 4. Uredbe  o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona  br. 07/19.), člana 54. Pravila Javne ustanove “Zavičajni muzej Travnik”broj: UO-31/18 od 31.08.2018. godine („Službene novine Općine Travnik“ broj 5/19), člana 4. Pravilnika o radu Javne ustanove “Zavičajni muzej Travnik” broj: UO-19/21 od 30.09.2021. godine i na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove “Zavičajni muzej Travnik” broj:UO-33/23od 04.12.2023.godine, raspisuje se:

JAVNI  OGLAS

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

I – NAZIV I OPIS RADNOG MJESTA

 

 1. Kustos umjetničke zbirke – VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Filozofski fakultet-odsjek «historija umjetnosti»- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme:

 

Opis poslova:

 • prikuplja, obrađuje i čuva umjetnička djela (slike, crteže, skulpture i slično) koja se odnose na umjetničko likovno stvaralaštvo Travnika i Bosne i Hercegovine,
 • prikuplja, sređuje i proučava podatke o autorima umjetničkih djela koja se čuvaju u zbirci Muzeja,
 • vodi inventarske knjige i stručnu kartoteku umjetničke zbirke,
 • odgovoran je za zaštitu umjetničkih djela u zbirci i depou, kao i na izložbama,
 • organizira stalne i povremene tematske izložbe,
 • priprema vodiče i kataloge stalnih i povremenih izložbi te prigodne tekstove za otvaranje izložbi,
 • vodi evidenciju izloženih djela kao i evidenciju pripremljenih izložbi,
 • sudjeluje na savjetovanjima i stručnim sastancima i na drugi način surađuje sa drugim muzejima i srodnim ustanovama,
 • prati stručnu i muzeološku literaturu radi neposredne primjene,
 • sudjeluje u tumačenju likovnih izložbi posjetiteljima,
 • surađuje sa studentima i učenicima na izradi maturskih i diplomskih radnji,
 • sudjeluje u radu stručnih tijela Muzeja nadležnih za odabir i otkup umjetničkih djela,
 • proučava i obrađuje elemente nematerijalnog kulturnog nasljeđa,
 • vodi brigu o razvoju likovne umjetnosti na području Travnika i surađuje sa profesionalnim i amaterskim strukovnim udruženjima,
 • rezultate svog rada publicira u stručnim časopisima, glasilima Muzeja i na drugi pogodan način,
 • surađuje na zaštiti kulturno-historijskih spomenika,
 • stara se o konzerviranju umjetničkih djela,
 • prikuplja podatke o svim umjetničkim djelima na području Travnika (registar umjetničkih djela), bez obzira na vrstu vlasništva,
 • prikuplja tekstove koji se odnose na likovnu umjetnost, sistematizira ih i pohranjuje,
 • predlaže biblioteci Muzeja nabavu stručne literature iz svoje oblasti,
 • obavlja vodičku službu kroz grad za istaknute delegacije, grupe i goste,
 • obavlja uredničke poslove na publikacijama iz oblasti historije umjetnosti i kulturnog naslijeđa,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa općim aktima Muzeja i prema nalogu direktora.

 

 1. Stručni saradnik za javne nabavke i pravne poslove – VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Pravni fakultet- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme:

 

Opis poslova:

 • prati zakone i druge propise iz oblasti javnih nabavki i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,
 • pravi godišnji plan javnih nabavki koji odobrava direktor Muzeja i radi na njegovim izmjenama te prema Rješenjima direktora sprovodi procedure javnih nabavki i objavljuje na portalu Agencije za javne nabavke,
 • daje smjernice i uputstva te sačinjava potrebne obrasce dokumenata za sve faze u postupku provođenja javnih nabavki,
 • učestvuje u provođenju postupaka javnih nabavki (izrada tenderske dokumentacije i učešće u radu komisija),
 • priprema i pruža pravnu pomoć Komisijama za nabavke u izradi zapisnika i drugih dokumenata,
 • izrađuje odluke, rješenja i obavještenja u provođenju procedura javnih nabavki,
 • prati vremenske rokove utvrđene zakonom u proceduri javnih nabavki,
 • izrađuje ugovore o nabavci roba, usluga ili radova te prethodno pribavlja potrebne saglasnosti za zaključivanje istih,
 • sačinjava obavještenja i izvještaje o javnim nabavkama i iste dostavlja Agenciji za javne nabavke,
 • ostvaruje kontakte i saradnju sa Agencijom za javne nabavke i Uredom za žalbe BiH, Pravobranilaštvom, dobavljačima, ponuđačima, Službenim glasnikom BiH i drugim nadležnim institucijama,
 • obavlja sve ostale administrativne i slične poslove koji se odnose na javne nabavke i sačinjava godišnje izvještaje,
 • kompletira predmet nabavke i pravi sadržaj istog,
 • vodi matičnu knjigu zaposlenih, vodi dosije radnika, pravi Rješenja za godišnje odmore radnika,
 • priprema ugovore i stara se o njihovom potpisivanju i izvršenju,
 • prijavljuje i odjavljuje zaposlenike sa zdravstvenog i penzijskog osiguranja te dostavlja podatke od značaja za osiguranje,
 • izrađuje dokumente koji se odnose na funkcionisanje Muzeja,
 • pokreće inicijativu i priprema nacrt novih ili izmjena i dopuna postojećih opštih akata Muzeja,

obavlja i druge poslove u skladu sa općim aktima Muzeja i prema nalogu direktora.

 

II – USLOVI JAVNOG OGLASA

 

 1. a) Opšti uslovi:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

 

 1. b) Posebni uslovi:

Posebni uslovi za poziciju 1. su:

 • VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Filozofski fakultet-odsjek «historija umjetnosti»,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome,
 • položen stručni ispit.

 

Posebni uslovi za poziciju 2. su:

 • VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Pravni fakultet,
 • 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome VSSi za iste se može utvrditi probni rad u trajanju do tri mjeseca.
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen stručni ispit.

 

III – SADRŽAJ PRIJAVE

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene foto-kopije):

– Prijavu na javni oglas,

– Biografiju,

– Uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog

karaktera),

– Izvod iz matične knjige rođenih, (ne stariji od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog

karaktera),

– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) – (samo za izabrane kandidate koji

su dužni dostaviti isto u roku od 8 dana od dana prijema na radno mjesto),

– Dokaz o poznavanju rada na računaru / uvjerenje / potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru) –(za poziciju 2.),

Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje porezne ispostave ovjereno pečatom i potpisom nadležne osobe u kojem su tačno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO). Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu;

 

IV – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme(pozicija br. 1.) i (pozicija br.2.). Mjesto obavljanja radnog odnosa je u Javnoj ustanovi Zavičajni muzej Travnik i njenim depandansima Rodna kuća Ive Andrića i tvrđava Stari grad. Radno vrijeme je prema rasporedu muzeja.

 

V – NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA

Obavijest o javnom oglasu će se objaviti u dnevnom listu “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog oglasa na web stranici Javne ustanove: www.muzejtravnik.bai web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

 

VI – ROK ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

VII – NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I OSTALE NAPOMENE

 

 1. a) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti  lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu:

Javna ustanova Zavičajni muzej Travnik

Mehmed-paše Kukavice 1

72 270 Travnik

Sa naznakom:

Naznačiti za koje radno mjesto se aplicira uz naznaku:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ”.

 1. b) Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

c)Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, bit će podvrgnuti pismenom testu i intervjuu. Tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za ispit objavit će se na internet stranici najmanje sedam dana prije održavanja ispita. O terminu testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove: www.muzejtravnik.ba.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

d)Prilikom zapošljavanja prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.), koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojim imaju prednost.

e)Za dodatne informacije kontakt telefon je ++387 30 518-140. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

VIII – NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

 

O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od  dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

 

 

                                                                                                                            JU Zavičajni muzej Travnik

Direktorica

Fatima Maslić, dipl.ist.umjet.

Da biste se prijavili za ovaj posao, pošaljite svoje podatke na salcinovic.elvir@gmail.com