Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“ Fojnica

 • Rad na određeno vrijeme
 • Fojnica

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine SBK” br: 11/01,17/04), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Sl.novine SBK” br:7/19) Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-1/150 od 29.04.2024.g. raspisuje se slijedeći

 

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos

 

 1. Prof. engleskog jezika ___________________________norma sati ____1 izvršilac

do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže do 30.06.2024.g.

 1. Prof.latinskog jezika ________________________norma sati ________1 izvršilac

do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže do 30.06.2024

 1. Prof.latinskog jezika _____________________________8 časova _______1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30.06.2024. g

 1. Prof. programiranja ____________________6 časova ______ 1 izvršilac

na određeno vrijeme, do 30.06.2024.g.

 1. Prof. digitalnih sistema __________________________3 časa ________1 izvršilac

na određeno vrijeme, do 30.06.2024.g

 1. Profesor informacionih sistema ____________________3 časa ________ 1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30 .06.2024 g

 1. Profesor računara i programiranja __________________9 časova _______1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30.06.2024 g

 1. Profesor informatike _____________________________6 časova_______1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30 .06.2024 g

 1. Profesor elektroenergetike _______________________  4 časa ________ 1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30 .06.2024 g

 1. Profesor tehničkog crtanja ________________________ 3 časa ________ 1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30 .06.2024 g

 1. Profesor tehničke mehanike ________________________6 časova ______ 1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30 .06.2024 g

 1. Profesor mašinskih elemenata ______________________2 časa _______1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30 .06.2024

 1. Profesor SUS motori ____________________________ 2 časa _______ 1 izvršilac

na određeno vrijeme do 30 .06.2024 g

 1. Higijeničarka __________________________________________ 1 izvršilac

Na određeno vrijeme  do povratka uposlenice sa  bolovanja , a najduže do 30.06.2024. godine)

 1. Sekretar škole ____________________________________________ 1 izvršilac

Na neodređeno vrijeme ( odlazak  dosadašnjeg sekretara škole u penziju)

.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova utvrđenih  Zakonom o radu ,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta i to:

 

Za pozicije od rednog broja 1 do 13 poseban uslov koji treba kandidat da ispunajava : ( VSS / VII stepen ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova )

 

Za poziciju  pod rednim brojem 14 poseban uslov koji kandiddat treba da ispunava završena Osnovna škola

 

Za poziciju pod rednim brojem  15 poseban uslov koji treba kandidat da ispunjava ( VII / I Pravni fakultet, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova ili  240 ECTS bodova , VŠS, prioritet pri izboru imaju lica pravne struke )

Mjesto obavljanja rada je SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica u Fojnici i u isturenim odjeljenjima u Kiseljaku.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokumenata ne starije od 6 mjeseci.

Obavezna dokumentacija:

 • Prijava na javni oglas, koja mora biti vlastoručno potpisana, obavezno navesti ime i prezime,adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa, naziv i poziciju radnog mjesta na koje se prijavljuje, biografiju i spisak dokaza koji se prilažu.
 • Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja , ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih,original ili ovjerena kopila ne starija od šest mjeseci
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopila ne starija od šest mjeseci
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,original ili ovjerena kopila ne starija od šest mjeseci ( ukoliko kandidat ima položen stručni ispit )
 • Uvjerenje Federalnog zavoda PIO / MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji , kao dokaz o radnom stažu ,original ili ovjerena kopila ne starija od šest mjeseci
 • Za poziciju pod rednim brojem 15  kandidat mora imati najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Dodatna dokumentacija.

 

 • Uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta
 • Za dopunu norme – ugovor o radu iz matične škole i potvrdu škole da su u radnom odnosu na neodređeno

vrijeme i broju časova koji im nedostaju (škole sa područja SBK-a),

 

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

 

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK.

 

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem.

 

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje (pismeni i usmeni ispit – intervju) neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

 

Svi kandidati će obavijest dobivati putem  dostavljene e-mail adrese, o ispunjavanju uslova javnog oglasa, rezultatima, kao i rang listama.

 

Kandidati su obavezni da prisustvuju pismenom i usmenom ispitu.

Kandidati koji ne pristupe ispitu, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove pismeni ispit  obavit će se u prostorijama Škole u Fojnici na adresi Novo Naselje br. 7  u utorak, 28.05.2024.g. u 12,00 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obavješteni na pismenom ispitu.

 

Pismeni ispit provodi se iz sljedećih oblasti:

– zakonski okvir djelovanja srednje škole,

– pedagoške dokumentacije i evidencija,

– pedagoško-psihološki-didaktičko-metodički aspekti odgojno-obrazovnog rada i

– ispit općeg znanja

Pismeni ispit traje 30 minuta

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 8 bodova ili 53,33%

Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom ispitu, neće imati pravo pristupa usmenom ispitu.

 

Sa kandidatima za poziciju  pod rednim brojem 14 obavit će se samo intervju u utorak ,28.05.2024.g. u 15,00 sati

 

Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao, u roku od sedam dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci, kao i uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

Javni oglas ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja na web stranici škole.

Prijave isključivo slati putem preporučene pošiljke na adresu: Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“ Fojnica, ul. Novo Naselje br.7, 71270 Fojnica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas NE OTVARATI„

Sve dodatne informacije možete dobiti na mail: smszijahdizdarevic@gmail.com

 

 

D i r e k t o r

Kučuk Samir,prof.

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.