Osnovna škola  „Vitez“ Vitez

 • Rad na određeno vrijeme
 • Vitez

Broj:0303- 445/24

Dana: 08.5.2024. godine

 

 

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (»Sl. novine Srednjobosanskog kantona « br. 11/01 i 17/04),  člana 3.   Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Sl.novine SBK, broj: 07/19), Pravilnika o postupku prijema radnika  u radni odnos u Osnovnoj školi „Vitez“ Vitez,  Pravilnika o kriterijima  i procedurama  za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u OŠ „Vitez“ Vitez,  Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta OŠ „Vitez“ Vitez ,  Saglasnosti  Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture sporta SBK-a, broj: : 03-30-1/2024-117-1  od  03.4.2024.godine /Odluke Vlade SBK od 28.3.2024.godine i Odluke Upravnog odbora broj: 0112-     142/24  od    14.2.2024.godine,  Osnovna škola  „Vitez“ Vitez raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

 

 

  I   Raspisuje se javni  konkurs  za popunu  upražnjenih   radnih  mjesta :

 

 

 1. Nastavnik bosanskog  jezika i književnosti – 1 izvršilac, 9 časova  sedmično,  na  određeno  vrijeme  do 30.6.2024. godine
 2. Nastavnik razredne nastave 1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

 

USLOVI  KONKURSA

 

I   Pored općihuslovapredviđenihZakonom o radu („Sl. novineFBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidatizanastavnoosobljetrebajuispunjavati i uslove u pogledustručnespremepropisaneZakonom o osnovnojškoli (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškimstandardimazaosnovneškole („Slnovine SBK“, broj: 8/05), Nastavnimplanom i programomzaškolekojerealizirajunastavunabosanskomjeziku , Izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa za devetogodišnje osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu koje nastavu realiziraju na bosanskom jeziku („Službene novine SBK/KSB“, broj:3/2021) i  Pravilnikom  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Vitez“ Vitez,  sa odgovarajućim stepenom stručne spreme – viša VI/1 i  visoka stručna sprema VSS/1, te završen prvi  ciklus, s najmanje 240 ECTS bodova.

Ukoliko lice nije završilo nastavnički fakultet, mora imati i dopunsko pedagoško –psihološko  i metodičko obrazovanje stečeno na fakultetu koji obrazuje nastavnike. Kao odgovarajući prihvataju se i ekvivalenti i sinonimi akademski nazivi zvanja, s odgovarajućom kompetencijom.

 • za radna mjesta pod rednim brojem od 1. i   poslovise odnose na izvođenje nastave u okviru svoje struke prema Nastavnomplanu i programuzaškolekojerealizirajunastavunabosanskomjeziku i Dopunom  Nastavnihplanova i programazaosmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-34-76/2021 , Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05) ,  Pravilnikom  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Vitez“ Vitez,  kako slijedi:  obavljat će poslove nastavnika za radno mjesto za koje se prijavljuje,  izvoditi i pripremati se za redovnu nastavu,  voditi pedagošku dokumentaciju,  učestvovati u vannastavnim aktivnostima,  stručno se usavršavati,  obavljati dežurstvo, učestvovati u radu u stručnih organa škole,  sarađivati  sa roditeljima, pedagogom, psihologom i bibliotekarom,  obavljati poslove po nalogu direktora i druge poslove u skladu sa naprijed navedenim propisima, (ostali poslovi i zadaci raspoređuju se ovisno o sposobnostima i sklonostima nastavnika te potrebama škole).

 

III      Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

 • Prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/ mobitela,       e-mail adresu, naziv  radnog mjesta na koje  se kandidat prijavljuje,  naziv dnevnih novina ili Web stranice škole  u kojim je konkurs objavljen s datumom objave i spiskom priložene dokumentacije. Prijava mora biti svojeručno potpisana,
 • Biografiju, svojeručno potpisanu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih     (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
 • Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije o 6 mjeseci),
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (kandidati koji su završili studij po bolonjskom procesu obavezni su uz diplomu dostaviti i suplement-dodatak diplomi, a zamagistre, diplome i dodacizaobaciklusa, sakontinuitetom u struci)

–  Potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit.

 

IV      Uzprijavunakonkurs, kandidatisudužnipriložitiisprave i dokaze u originaluiliovjerenojkopijikojanemožebitistarija od 6 mjeseci.

 

V Prioritetkodzapošljavanjaimajukandidatikojisuproglašenitehnološkimviškom u školama SBK i kandidatisanepotpunomnastavnomnormomsastatusomnaneodređenovrijeme u školama SBK, u skladusaodredbamaKolektivnogugovorazadjelatnostosnovnogškolstva u SBK                  (Sl. novine  SBK  5/23), Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu, Pravilnika o kriterijima  i procedurama  za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u OŠ „Vitez“ Vitez.

Kandidat  koji se u prijavi na javni konkurs  poziva  na pravo prioriteta treba dostaviti:

 • Rješenje ili potvrdu o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazani časovi  koje radnik obavlja  u školi u SBK i časovi koji nedostaju za punu nastavnu normu,
 • Bodovnu lista utvrđenu prilikom proglašenja tehnološkim viškom (ili ostaje bez dijela nastavne norme)
 • Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja stručne spreme (dokaz iz PIO/MIO)

Sve isprave i dokaze kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

 

VI    Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu saZakonom o pravimaboraca i članovanjihovihporodica, Zakona o pravimademobilisanihboraca i članovanjihovihporodica i Zakona o posebnimpravimadobitnikaratnihpriznanja i odlikovanja i članovanjihovihporodica, uzobavezupozivanjanaposebanzakon. Prednostprizapošljavanjukandidatidokazujuodgovarajućimdokumentimaodzakonommjerodavneinstitucije (potvrda, uvjerenje i sl.) kojeprilažuprilikomprijavenajavnikonkurs, pozivajući se naposebnizakonpremakojemimajuprednost.

 

VII    Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na konkurs koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove  iz konkursa.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII  Komisijazaprovođenjejavnogkonkursaobavijestitćekandidatečijadokumentacijanijepotpuna, blagovremena i ne ispunjavaformalneuslovekonkursa,  putemelektronskepošte .

 

IX    Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa obavezni su pristupiti pismenom ispitu i usmenom intervju, a o terminu pismenog ispita i intervjua bit će obaviješteni putem web stranice škole             https:// www.osvitez.com,   a kandidati koji ne pristupe  ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni konkurs.                                                                                                                                                  Kandidati iz prava prioriteta iz stava V ovog konkursa trebaju pristupiti samo intervju na kojem će se sa njima obaviti razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi, navedeni kandidati se ne ocjenjuju i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata sa nazanakom da se primaju sa pravom prioriteta. Pomenuti kandidati će telefonskim putem biti pozvani na razgovor u školu , a na poziv dužni su se odazvati.

 

   Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa za sva radna mjesta , pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i  važećih pravnih propisa vezano za obrazovanje u SBK. Kandidat koji ne pristupi pismenom dijelu ispita isključuje se iz dalje procedure i smatrat će da je odustao od prijave na Javni konkurs.

 

XI   Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o postupku prijema radnika  u radni odnos u Osnovnoj školi „Vitez“ Vitez  i  Pravilnika o kriterijima  i procedurama  za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u OŠ „Vitez“ Vitez .

 

XII   Visina plaće  utvrđuje se u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u   Srednjobosanskom kantonu.

 

XIII   Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Odlukom o prijemu i Listom uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja se putem e-maila ili  poštom u roku od osam dana od dana  donošenja Odluke. Dostava naprijed navedenog svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od  dana prijema  putem elektronske pošte (e-mail adrese kandidata) u kojem teče i vrijeme za žalbu, a ukoliko je   dostavljanje  poštom rok za žalbu je 8 dana od dana prijema.

 

XIV   Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: centralna  škola u Vitezu i područna škola u Kruščici.

Za radno  mjesto pod rednim brojem od  1.  radno vrijeme bit će utvrđeno rasporedom  u skladu sa brojem časova u dvije smjene.

XV    Kandidatima se neće vraćati dokumentacija , a  mogu je podići lično 30 dana nakon isteka roka za žalbu.

 

XVI   Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti:

 • liječničku potvrdu  mjerodavne javne zdravstvene ustanove  o psihofizičkoj,  radnoj sposobnosti  te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti,
 • uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

XVII  Obavijest o Javnom konkursu se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobođenje“ , a puni tekst javnog konkursa na  web stranici škole https://www.osvitez.com,  oglasnoj tabli  škole , te se dostavlja  Službi  za zapošljavanje  SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama..

 

XVIII Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua,  najmanje dva dana prije održavanja  će biti objavljena na  web stranici škole https:// www.osvitez.com. Dodatne obavijesti u vezi konkursa mogu se dobiti putem  kontakt telefona  030 710  998, kod  sekretara škole.

 

XIX  Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Pismene prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se isključivo putem pošte, Komisiji na adresu: Osnovna škola  “Vitez” Vitez, Josipa Kurevije bb, 72250 Vitez , u zatvorenoj koverti, s naznakom     “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”

 

 

 

 

 

Dostavljeno:                                                                                                                     Direktor

1x Web stranica škole

1x Služba za zapošljavanje SBK                                                                           ________________

1x Oglasna tabla škole                                                                                             Imamović  Armin

1x a/a

 

 

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.