Osnovna škola „fra Marijan Šunjić“ Stojkovići

  • Rad na određeno vrijeme
  • Novi Travnik

Temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB („Službene novine KSB“ broj 11/01 i 17/04), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB („Službene novine KSB“ broj 7/19),  suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj 03-34-sl./2023 od 4.9.2023., a na osnovu Odluke  Vlade KSB  broj 01-11.7-6678/2023 od 31.8.2023., objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih  mjesta u školskoj 2023./2024. godini

 

  1. Vjeroučitelj…….……………………………….. 22 sata tjedno,

neodređeno radno vrijeme (stalna potreba škole)

  1. Nastavnik hrvatskog jezika ……………………. 9 sati- do 30.6.2024.

(potreba škole za 2023./2024. godinu)

  1. Nastavnik matematike …………………………. 4 sata- do 30.6.2024.

(potreba škole za 2023./2024. godinu)

  1. Nastavnik fizike …………..……………………. 6 sati- do 30.6.2024.

(potreba škole za 2023./2024. godinu)

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB, („Službene novine KSB“ broj 11/01 i 17/04), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za osnovne škole, (”Službene  novine KSB”  broj  17/12),  Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, („Službene novine KSB“ broj 8/05), te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

 

Uz prijavu na natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

–      Izvadak iz matične knjige rođenih,

–      Uvjerenje o državljanstvu,

–      Diploma o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (VII. stupanj, 300 ECTS bodova)

–      Kanonsko poslanje za navedenu školu za radno mjesto pod 1.

–      Prijava (sa adresom stanovanja, brojem telefona, e-mail adresom, putem koje će se obavljati

komunikacija sa kandidatima, naznakom pozicije na  koju se prijavljuje, popis priložene dokumentacije) uz obvezan vlastoručni potpis,

–      Životopis

 

Povjerenstvo za provođenje natječaja sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, obavit će obvezni pismeni ispit i usmeni intervju.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog  ugovora za djelatnost osnovnog školstva u SBK („Službene novine KSB“ broj 5/23).

Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti na intervju na kojem će biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Kandidati će pravodobno biti informirani o nadnevku i mjestu održavanja pismenog  ispita i usmenog intervjua putem e-maila najmanje dva dana prije održavanja ispita.

Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu i usmenom intervjuu bit će eliminirani iz daljnje natječajne procedure.

Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna,  putem e-maila.

Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama KSB-a i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama KSB-a, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva, („Službene novine KSB“ broj 5/23). Kandidati koji se javljaju na dopunu norme sa statusom na neodređeno vrijeme trebaju dostaviti: potvrdu o broju sati iz škole u kojoj rade sa područja KSB-a i broju sati koji nedostaju, te ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela norme, te potvrdu o dužini radnog staža (MIO).

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonom o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, uz obvezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od mjerodavnih institucija, (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „fra Marijan Šunjić“ Stojkovići, a radno vrijeme u skladu s Pedagoškim mjerilima za osnovne škole.

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Plaća u skladu s Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u KSB.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Nepotpunom prijavom smatra se prijava kandidata koji nije dostavio obveznu dokumentaciju traženu natječajem.

Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi 30 dana nakon okončanja natječajne procedure.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Za sve dodatne informacije kandidati mogu kontaktirati tajništvo škole na broj telefona škole 030/791-063.

Puni tekst javnog oglasa će biti objavljen u  Dnevnom listu i dostavljen  Službi za zapošljavanje KSB-a koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

 

Prijave na natječaj dostavljati Povjerenstvu  za provođenje natječaja poštom ili osobno na adresu:

Osnovna škola „fra Marijan Šunjić“ Stojkovići

Stojkovići bb

72290 Novi Travnik

s naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

RAVNATELJ ŠKOLE

______________________

Franjo Neimarević

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.