JU Dom zdravlja Busovača

 • Rad na određeno vrijeme
 • Busovača

Na osnovu člana 49. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Busovača („Službeni glasnik Općine Busovača“, broj:1/17), člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), člana 3.i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“broj: 7/19), član 12. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Busovača i Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom, broj: 454/24 od 16.04.2024. godine,direktor Javne ustanove Dom zdravlja Busovača dana 14.05.2024.godine, raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom

 1. Vozač sanitetskog vozila –ložač centralnog grijanja – 1 izvršilac na period od godinu dana
 2. Medicinska sestra/tehničar u HMP – 2 izvršioca na period od godinu dana

 

Opšti uslovi:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da su stariji od 18 godina
 3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

Posebni uslovi:

Vozač sanitetskog vozila – ložač centralnog grijanja

 1. Srednja strukovna škola – KV vozač
 2. Jedna godina radnog iskustva

 

Kratak opis poslova:

 • upravlja sanitetskim vozilom na terenu, u transportnoj ekipi, dijalizi i drugim vozilima prema mjestu i rasporedu rada,
 • u toku izvršenja poziva dužan je da usvoji zahtjev medicinskog radnika u pogledu brzine i načina vožnje, prilagođavajući vožnju uslovima puta,vremena i bolesnika, imajući pri tom stalno u vidu sigurnost bolesnika ili povrijeđenog ili drugih lica u vozilu.
 • po nalogu medicinskog radnika koji određuje stepen hitnosti upravlja vozilom pod uslovima koji mu se zakonom dozvoljavaju kao vozaču vozila sa prioritetom,
 • sa medicinskim tehničarem vrši prijenos oboljelih i povrijeđenih na nosilima i drugim sredstvima po uputi doktora,
 • stara se o ispravnosti vozila, čistoći vozačke kabine i bolesničkog dijela u vozilu za vrijeme rada, i otklanja manje kvarove u vožnji,
 • u slučaju transporta oboljelog od zarazne bolesti dužan je da po obavljenom transportu vozilo sprovede postupak dezinfekcije vozila,
 • pri preuzimanju vozila obavezno kontroliše njihovu ispravnost, snabdjevenost gorivom, mazivom i vodom i ispravnosti radio veze, a naročito kontroliše uredjaje za zaustavljanje, upravljanje, singalizaciju (zvučnu i svijetlosnu),obilježenost vozila, snabdjevenost vozila određenom opremom za vozilo, po potrebi dopunjuje rezervoar gorivom(ukoliko nema odgovorne osobe voznog parka),
 • o ostalim kvarovima obavještava odgovorno lice i to evidentira u knjigu kvarova,
 • prema prijeđenoj kilometraži u knjižici o zamjeni ulja upućuje vozilo serviseru preko odgovornog radnika,
 • vodi uredno evidenciju o vremenu kretanja vozila, o prijeđenoj kilometraži i utrošku goriva,
 • po završenom radu vozilo predaje odgovornom radniku pri čemu ga obavještava o eventualnim neispravnostima i oštećenjima nastalim u toku rada, kao i o ponašanju vozila u vožnji, a takođe prilikom predaje vozila predaje i putni nalog,
 • prema potrebi, zadužuje alat i odgovoran je za isti i cjelokupnu opremu sanitetskog vozila,
 • dužan je da dobro poznaje grad i regulaciju saobraćaja u gradu,
 • dužan je da čuva poslovnu tajnu, a naročito medicinsku tajnu,
 • u zimskom periodu obavezni su ložiti i održavati peć u kotlovnici.
 • pri transportu bolesnika, odnosno povrijeđenog dužan je da se korektno i učtivo ponaša prema bolesniku ili povrijeđenom,
 • kao i prema licima sa kojima pri tom dolaze u kontakt (kod kuće bolesnika ili povrijeđenog, na javnom mjestu i u stacionarnoj zdravstvenog ustanovi),
 • duži se vozilom i odgovoran je za pravilnu upotrebu istog,
 • obavlja i druge poslove po nalogu doktora u Hitnoj medicinskoj pomoći, odgovorne sestre u SHMP, glavne med.sestre Doma zdravlja i direktora Doma zdravlja.

 

Mjesto rada: JU Dom zdravlja Busovača

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično

 

 1. Medicinska sestra/tehničar u HMP

            Posebni uslovi:

 • Završena Srednja medicinska škola opšteg smjera
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad izdana od nadležne komore
 • Šest mjeseci radnog iskustva u struci

 

Kratak opis poslova:

            Kratak opis poslova za poziciju 2.

Prima informacije o hitnim medicinskim stanjima,vodi evidenciju o hitnim stanjima,učestvuje u zbrinjavanju hitnih stanja u timu doktora,prati  pacijenta u sanitetskom prevozu do višeg nivoa,utvrđivanje i praćenje vitalnih znakova kao što su mjerenje krvnog pritiska, temperature i antrapološka mjerenja,davanje injekcija, infuzija, obrada rane, previjanje po nalogu ljekara HMP,pripremanje materijala i instrumenata za sterilizaciju, dezinfekcija i sterilizacija i kontrola sterilnosti,primjenjivanje reanimacije pacijenata kod pojave anafilatičkih reakcija, u okviru stručnog znanja i utvrđenog ovlašćenja,profesionalno usavršavanje,pomaganje u obuci pripravnika i drugog osoblja koji mogu biti angažovani u HMP,vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije,održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka,prijem naknada za usluge od pacijenata kada je to potrebno, vođenje odgovarajućih računa (participacija i sl.), na pripremanje izvještaja za Dom zdravlja, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK/KSB Travnik, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik, ili pravnim vlastima, po instrukcijama doktora HMP,nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjeđivanje sigurnosti objekta,obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu doktora HMP i odgovornog med.sestre-tehničara u HMP.

 

Mjesto rada: JU Dom zdravlja Busovača

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično

 

Potrebni dokumenti (orginal ili ovjerene kopije):

 

Za poziciju pod rednim brojem 1. Vozač sanitetskog vozila –ložač centralnog grijanja

 1. Svojeručno potpisanu prijavu na Javni konkurs (prijava treba da sadrži podatke o kandidatu: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, naziv Ustanove u koju aplicira, predmet prijave, popis dokumentacije koju dostavlja na Javni konkurs)
 2. Svojeručno potpisanu biografiju
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Uvjerenje o prebivalištu
 6. Diploma o završenoj Srednjoj strukovnoj školi – KV vozač
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci

Za poziciju pod rednim brojem 2. Medicinska sestra/tehničar u HMP

 

 1. Svojeručno potpisanu prijavu na Javni konkurs (prijava treba da sadrži podatke o kandidatu: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, naziv Ustanove u koju aplicira, predmet prijave, popis dokumentacije koju dostavlja na Javni konkurs)
 2. Svojeručno potpisanu biografiju
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Uvjerenje o prebivalištu
 6. Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera

7.. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru

 1. Važeću Licencu za samostalan rad izdanu od nadležne komore
 2. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca,

(ukoliko kandidat nije u mogućnosti dostaviti Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca, treba da dostavi Uvjerenje o radnom stažu izdano od nadležne porezne uprave ili Uvjerenje o radnom stažu izdano od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje –u kojim je naznačena šifra zanimanja)

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca/branitelja i šehida i članova njihovih porodica/obitelji i Zakona o pravima demobilisanih boraca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas pozivajući se na poseban zakon.

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni konkurs moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Napomena: Svaki izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostavi:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su zdravstveno i psiho fizički sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju.
 • Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak,
 • Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja,

Obavijest o raspisivanju Javnog konkursa će biti objavljena u Dnevnom listu „Oslobođenje“ ,a puni tekst javnog konkursa bit će objavljen na web stranici  Službe za zapošljavanje SBK/KSB Travnik, na zvaničnoj web stranici JU Dom zdravlja Busovača i Oglasnoj ploči JU Dom zdravlja Busovača.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja, odnosno od dana njegove posljednje objave.

Podnosilac neblagovremene ili neuredne prijave nije učesnik Javnog konkursa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova koju kandidati treba da dostave prilikom aplikacije na Javni konkurs.

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju Javnog konkursa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će u pisanoj formi zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj konkursnoj proceduri.

Proces izbora kandidata za  radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje, više ili visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene  dokumentacije , pismenog ispita, intervjua sa svakim kandidatom i praktičnim ispitom.

Komisija će pismenim putem ili usmenim putem pozvati kandidate na provjeru znanja putem pismenog testa. (Literatura potrebna za provjeru znanja će biti objavljena na web stranici JU Dom zdravlja Busovača)

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 60% od ukupnog broja bodova stiču pravo da pristupe intervjuu koji ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija za radno mjesto na koje se kandidat prijavio.

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare manje od 60% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i istu istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Prijave na Javni konkurs dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili lično na adresu

 

 

Javna ustanova Dom zdravlja Busovača

72260 Busovača

Ul. 1.mart/ožujak

“Prijava na javni oglas za prijem radnika na određeno radno vrijeme „sa naznakom „NE OTVARATI“

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na Javni konkurs Ustanova neće vraćati kandidatima.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja

Ljiljana Čavara –  broj mob.telefona 063 024 314

 

 

Broj: 571/24

Busovača, 14.05.2024.godine                                                                        direktor

Dr.Amir Sadiković

spec. obiteljske medicine

Da biste se prijavili za ovaj posao, pošaljite svoje podatke na salcinovic.elvir@gmail.com