J.U. SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica

 • Rad na određeno vrijeme
 • Fojnica

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovna

Srednjobosanski kanton

J.U. SMŠ “Zijah Dizdarević”

Ul. Novo Naselje br. 7

71270 Fojnica

 

Na osnovu člana 83 Zakona o srednjoj školi (Sl.novine SBK 11/01 i 17/04), člana 102 Pravila škole, Odluke Upravnog odbora Srednje mješovite škole „Zijah Dizdarević“ Fojnica,                broj:02-320/24 od 30.05.2024.godine, raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor direktora škole na period od četiri godine

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom,kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

 • da ima visoku stručnu spremu VII stepen ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova i da ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga u toj vrsti odgojno-obrazovne ustanove
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima
 • da se istiće svojim odgojno-obrazovnim sposobnostima u pedagoškoj teoriji i praksi u srednjoj školi
 • da mu sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje rukovodnih funkcija (ovjerena izjava)

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa biografskim podacima kandidati treba da prilože original ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci) slijedećih dokumenata:

 • diploma o završenom fakultetu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o radnom iskustvu (potvrda odgojno-obrazovne institucije)
 • uvjerenje-certifikati, kao dokazi za isticanje u organizaciji odgojno-obrazovanog rada,te pedagoškoj teoriji i praksi

 

Izabrani kandidat obavezan je prije stupanja na posao dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka, kao i ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad u obrazovanju.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pravovremeno informisani na adresu navedenu u prijavi.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana računajući od dana objavljivanja u dnevnim novinama.                                       

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti  na adresu:                                                             SMŠ „Zijah Dizdarević“,Novo Naselje br.7, 71270 Fojnica, sa naznakom „Prijava na konkurs-Ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.