Dioničko društva BH Telecom Sarajevo

 • Rad na neodređeno vrijeme
 • Travnik

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH  („Službene novine F BiH“ broj: 13/19, 9/21 i 53/21), na osnovu člana 15. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-14-83950-1/22, 00.1-14-24850-3/23, 00.1-14-34495/23, 00.1-14-4411/24 i 00.1-14-32878-2/24, te u skladu sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos, broj: 03.2.3.1-50-3922-4/24 od 09.05.2024. godine, nakon pribavljene saglasnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, broj: 07/1-45-2146/23 od 30.11.2023. godine, vršilac dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

                                                                                                J A V N I    O G L A S

 

za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Travnik Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca,  na radnim mjestima kako slijedi:

 

 • Tehničar za održavanje i eksploataciju pristupnih mreža, SSS – 2 (dva) izvršioca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku i

 

 • Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Služba za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 1):

 1. Obavlja poslove redovnog održavanja mjesnih mreža,
 2. Vrši uključenja, seobe, premještanja i demontiranje telefonskih aparata i terminalne opreme na području održavanja,
 3. Vrši otklanjanje smetnji na mjesnim i međumjesnim kablovima,
 4. Vrši otklanjanje smetnji na pretplatničkim linijama,
 5. Vodi računa o pravilnom korištenju zadužene HTZ opreme,
 6. Putem radnog naloga pravda utrošeni materijal,
 7. Rad na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže,
 8. Učešće u izradi kućnih instalacija.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 2):

 • Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima i izvan prodajnih mjesta,
 1. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima, sa ciljem zadržavanja  postojećih i akvizicije novih korisnika,
 • Pruža podršku korisnicima radi izgradnje kvalitetnog odnosa sa fokusom na zadovoljstvo korisnika,
 • Odgovoran je za ostvarenje prodajnih ciljeva,
 1. Prati potrebe rezidencijalnih korisnika i optimizacije korištenja usluga, te informiše i vrši podršku korisnicima sa kojima dolazi u susret,
 • Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,
 • Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontrolora na prodajnom mjestu,
 1. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promptnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa,
 • Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi,
 1. Vrši prijem, obradu zahtjeva i reklamacija za usluge,
 2. Učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom OJ za podršku korisnicima,
 3. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,
 4. Kontinuirano komunicira sa korisnicima,
 5. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,
 6. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,
 7. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova,
 8. Poslovi se obavljaju na prodajnim mjestima Direkcije, Telecom centara i izvan njih u sklopu regionalnog područja, a u skladu sa mjestom rada.

 

                                                                                 I  OPŠTI USLOVI

                                                                      (za oba radna mjesta):

 

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta, a koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

 

II  POSEBNI USLOVI:

 

za radno mjesto pod 1):

 1. SSS (IV stepen stručne spreme) – sa završenom srednjom Elektrotehničkom školom i
 2. bez radnog iskustva u trajanju do 6 (šest) mjeseci ili sa radnim iskustvom u trajanju od minimalno 6 (šest) mjeseci, nakon sticanja potrebne stručne spreme.

    za radno mjesto pod 2):

 1. SSS (IV stepen stručne spreme) – sa završenom Gimnazijom, srednjom školom tehničkog, humanističkog ili društvenog smjera i
 2. bez radnog iskustva u trajanju do 6 (šest) mjeseci ili sa radnim iskustvom u trajanju od minimalno 6 (šest) mjeseci, nakon sticanja potrebne stručne spreme.

                                                                                           III NAČIN PRIJAVE:

                                                                                       ( za oba radna mjesta)

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

 

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija slijedećih dokaza:

 

– Diploma ili Svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o posjedovanju tražene stručne spreme i

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci).

 

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV). 

 

NAPOMENA I:

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

–  da je nezaposleno lice,

–  da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

 • Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana od dana izdavanja,
 • Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II:

 

 1. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.
 3. Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, isti se sa jednom prijavom može prijaviti samo na jedno radno mjesto.
 4. Prijava kandidata koja ne bude sadržavala sve dokaze zahtijevane javnim oglasom odbacit će se kao nepotpuna.
 5. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 6. Sa kandidatima čija prijava bude blagovremena, uredna i potpuna održat će se usmeni ispit.
 7. Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, pored usmenog ispita, Planom rada može predvidjeti održavanje pismenog i/ili praktičnog ispita, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
 8. Kandidati koji se ne odazovu/ne pristupe svim ispitima koji su predviđeni Planom rada Komisije, gube pravo na učešće u daljem postupku izbora kandidata. 

 

IV   Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 20.05.2024. godine.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Direkcija Travnik

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto

(navesti broj i naziv radnog mjesta) – ne otvarati”

 1. Prnjavor br. 11.

72 270 Travnik

 

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Direkcije Travnik Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Direkcije Travnik Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu  provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.     

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.