Mješovita srednja škola – Novi Travnik

  • Rad na neodređeno vrijeme
  • Novi Travnik

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

“Mješovita srednja škola” Novi Travnik, Omladinska bb

IB: 4236178380000; Tel: 030/525-407 Fax: 030/525-012

————————————————————————————————————————————–

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18, 23/20, 44/22 – Presuda Ustavnog suda F BiH), člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01, 17/04, 15/12“), člana 3.  Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19), člana 2. Pravilnika o prijemu radnika u javnoj ustanovi „MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA“ NOVI TRAVNIK broj: 359/20, Odluke Upravnog odbora „Mješovite srednje škole“ Novi Travnik, broj: 295-1/24 od 03.04.2024.godine, i saglasnosti za prijem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-1/2024-120, od 29.04.2024.godine, Javna ustanova „Mješovita srednja škola“ Novi Travnik, raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

 

1.Profesor demokratije i ljudskih prava ……………………..1 izvršilac na neodređeno vrijeme 10 sati.

 

USLOVI OGLASA

 

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen  odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS, profesor sa završenom obukom za realizaciju sadržaja iz predmeta demokratija i ljudska prava za srednje škole, kod organa nadležnog za obuku.

 

Mjesto obavljanja rada je u sjedištu poslodavca na adresi Omladinska bb, Novi Travnik, a radno vrijeme je u skladu sa utvrđenim rasporedom.

 

Kandidati trebaju dostaviti:

 

– Prijava sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresa i naziv

radnog mjesta za koje se prijavljuje,  kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta – nenastavnički fakulteti,

– uvjerenje o završenom programu certifikacije nastavnika za srednju školu za izvođenje nastavnog

predmeta Demokratija i ljudska prava,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

             

Kandidati trebaju dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK , preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa Pravilnikom o prijemu radnika u „Mješovita srednja škola“ Novi Travnik koji  je usklađen sa Kriterijumima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom Kantonu (broj: 01-30-534/20 od 22.07.2020.godine).

 

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati koji navedu član i naziv posebnog Zakona po kojima imaju prioritet i dostave posebne potvrde i uvjerenja u skladu sa tim.

 

 

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

 

       Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

 

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni  i intervju), obavit će se u prostorijama škole u Novom Travniku. Tačan datum i vrijeme testiranja kandidata bit će objavljen na istoj web stranici dva dana prije testiranja. Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za popunu upražnjene pozicije izvršit će se iz sljedećih  oblasti:

 

  1. Zakona o srednjoj školi, Pedagoških standarda i ostalih podzakonskih akata kojim se reguliše rad u školi
  2. Metodike, odnosno didaktike /za nastavničke pozicije i pedagoga/
  3. Općeg znanja-eventualno

 

Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

 

Prijave slati na adresu:

 

„MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA“ NOVI TRAVNIK Omladinska bb, 72290 NOVI TRAVNIK.

 

Sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“

 

Sve dodatne informacija mogu se dobiti na telefon: 030-525-407

 

DIREKTOR ŠKOLE

Sanel Silajdžija, prof.

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.