Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK -Poslovnica Travnik i Gornji Vakuf-Uskoplje

Broj: 01-1-30-3-258/22

Novi Travnik: 04.11.2022. godine

 

Na temelju člana 20a.  Zakona o radu FBiH(„Službene novine FBiH“broj:26/16, 89/18 i 44/22), člana 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB(„Službene novine SBK/KSB“broj:7/19) ,člana  26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK  i člana 5. Pravilnika o radu, ravnatelj  Zavoda uz suglasnost zamjenika direktora Zavoda ,  donosi Odluku kojom raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika

na  neodređeno vrijeme

 

1.-referent za provođenje zdravstvenog osiguranja  u  Poslovnici          zdravstvenog osiguranja  Gornji Vakuf-Uskoplje – 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova:

 

 • prima prijave i odjave osiguranika
 • prima stranke, vodi postupak i rješava o svim pravima iz zdravstvenog osiguranja za koje je  mjerodavan
 • izdaje, vodi evidenciju i obavlja preregistraciju zdravstvenih iskaznica, te vrši njihovu ovjeru
 • obavlja obračun stvarnih troškova inozemnog osiguranja, kao i paušalni obračun za članove obitelji djelatnika privremeno zaposlenih u  inozemstvu
 • popunjava i izdaje razne obrasce inoosiguranja i o tome vodi propisane evidencije
 • provodi kroz odgovarajuće evidencije sve vrste računa ispostavljenih za pružene zdravstvene usluge, kao i za odobrena ortopedska pomagala
 • obračunava putne troškove i ostale nadoknade i pomoći,  prati naplatu doprinosa radi određivanja prava iz zdravstvenog osiguranja
 • prima i obrađuje prijave o nesreći na poslu i oboljenja od profesionalne bolesti te o tome vodi propisane evidencije
 • prima dokumentaciju za izradu  izvješća svih vrsta o poslovima koje vodi poslovnica
 • prima uplate i polaže na odgovarajuće račune,  obavlja isplate na blagajni
 • vodi blagajničke evidencije o obavljenim isplatama i uplatama na propisanim obrascima te dostavlja blagajnička izvješća financijskoj operativi
 • obavlja prodaju propisanih obrazaca
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora Zavoda.

 

Potrebni uvjeti za radno mjesto:

 

 • VI. ili IV. stupanj stručne spreme, upravni  pravnik, srednja  ekonomska,  upravna škola ili  gimnazija
 • šest mjeseci radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računaru

 

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja , Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji,Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji , uz obvezu pozivanja na poseban zakon.Svoju prednost prilikom zapošljavanja ovi kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima izdanim od strane mjerodavne institucije.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Probni rad može trajati od jednog do najduže šest mjeseci.

Mjesto obavljanja rada je Poslovnica zdravstvenog osiguranja Gornji Vakuf-Uskoplje , a radno vrijeme traje od 07.30 do 16.00 sati.

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana  objave oglasa.

 

Kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja  su Safet Alispahić i Marina Stipić-Kašćel.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u prostorije Zavoda za zdravstveno osiguranje u Novom Travniku ili poslati putem pošte na adresu: Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona Novi Travnik ,Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa,   Ul. Kralja Tvrtka broj 18 Novi Travnik, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“-POSLOVNICA GORNJI VAKUF-USKOPLJE-REFERENT NEODREĐENO.

 

Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti(originali ili ovjerena fotokopija ,da nije starija od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane mjerodavnog tijela): rodni list, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o završenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu  u struci te kratak životopis.

 

Samo izabrani kandidat će biti  obvezan  u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati čije su prijave potpune i blagovremene dužni su pristupiti pismenom ispitu i intervjuu o čijem terminu održavanja će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili putem web stranice Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK Novi Travnik.

 

 

 

 

RAVNATELJ

 

___________________

Dragan Solomun mr.ph.

 

ZAMJENIK DIREKTORA

 

___________________

Salem Hodžić dipl. ecc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Broj: 01-1-30-3-259/22

Novi Travnik: 04.11.2022. godine

 

Na temelju člana 20a.  Zakona o radu FBiH(„Službene novine FBiH“broj:26/16, 89/18 i 44/22), člana 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB(„Službene novine SBK/KSB“broj:7/19) ,člana  26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK  i člana 5. Pravilnika o radu, ravnatelj  Zavoda uz suglasnost zamjenika direktora Zavoda ,  donosi Odluku kojom raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika

na  neodređeno vrijeme

 

1.-referent za provođenje zdravstvenog osiguranja  u  Poslovnici          zdravstvenog osiguranja  Travnik – 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova:

 

 • prima prijave i odjave osiguranika
 • prima stranke, vodi postupak i rješava o svim pravima iz zdravstvenog osiguranja za koje je  mjerodavan
 • izdaje, vodi evidenciju i obavlja preregistraciju zdravstvenih iskaznica, te vrši njihovu ovjeru
 • obavlja obračun stvarnih troškova inozemnog osiguranja, kao i paušalni obračun za članove obitelji djelatnika privremeno zaposlenih u  inozemstvu
 • popunjava i izdaje razne obrasce inoosiguranja i o tome vodi propisane evidencije
 • provodi kroz odgovarajuće evidencije sve vrste računa ispostavljenih za pružene zdravstvene usluge, kao i za odobrena ortopedska pomagala
 • obračunava putne troškove i ostale nadoknade i pomoći,  prati naplatu doprinosa radi određivanja prava iz zdravstvenog osiguranja
 • prima i obrađuje prijave o nesreći na poslu i oboljenja od profesionalne bolesti te o tome vodi propisane evidencije
 • prima dokumentaciju za izradu  izvješća svih vrsta o poslovima koje vodi poslovnica
 • prima uplate i polaže na odgovarajuće račune,  obavlja isplate na blagajni
 • vodi blagajničke evidencije o obavljenim isplatama i uplatama na propisanim obrascima te dostavlja blagajnička izvješća financijskoj operativi
 • obavlja prodaju propisanih obrazaca
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora Zavoda.

 

Potrebni uvjeti za radno mjesto:

 

 • VI. ili IV. stupanj stručne spreme, upravni  pravnik, srednja  ekonomska,  upravna škola ili  gimnazija
 • šest mjeseci radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računaru

 

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja , Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji,Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji , uz obvezu pozivanja na poseban zakon.Svoju prednost prilikom zapošljavanja ovi kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima izdanim od strane mjerodavne institucije.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Probni rad može trajati od jednog do najduže šest mjeseci.

Mjesto obavljanja rada je Poslovnica zdravstvenog osiguranja Travnik , a radno vrijeme traje od 07.30 do 16.00 sati.

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana  objave oglasa.

 

Kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja  su Safet Alispahić i Marina Stipić-Kašćel.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u prostorije Zavoda za zdravstveno osiguranje u Novom Travniku ili poslati putem pošte na adresu: Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona Novi Travnik ,Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa,   Ul. Kralja Tvrtka broj 18 Novi Travnik, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“-POSLOVNICA TRAVNIK.

 

Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti(originali ili ovjerena fotokopija ,da nije starija od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane mjerodavnog tijela): rodni list, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o završenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu  u struci te kratak životopis.

 

Samo izabrani kandidat će biti  obvezan  u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati čije su prijave potpune i blagovremene dužni su pristupiti pismenom ispitu i intervjuu o čijem terminu održavanja će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili putem web stranice Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK Novi Travnik.

 

 

 

 

RAVNATELJ

 

___________________

Dragan Solomun mr.ph.

 

ZAMJENIK DIREKTORA

 

___________________

Salem Hodžić dipl. ecc.

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.