Srednja škola ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak

 • Rad na određeno vrijeme
 • Kiseljak

Temeljem članka 83. Zakona o srednjem školstvu KSB ( ”Službene novine KSB”, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (˝Službene novine KSB˝, broj: 7/19),Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Srednjoj školi ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak broj: 618/20 od 18.8.2020. godine, Odluke Školskog odbora broj: 108/23 od 25.1.2023. godine,  članka7. stavka 1. i 2. Pravilnika o radnim odnosima Srednje škole ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak, Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-30-1/2023-91 od 10.3.2023. godine, raspisuje se:

 

J A V N I   O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme

 

Oglasseraspisuje za sljedeća radna mjesta:

1. Nastavnik hrvatskog jezika – puna norma, neodređeno vrijeme 1 izvršitelj/ica  VSS VII/1 ili 300 ECTS.

Opis poslova: planira gradivo za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi na hrvatskom jeziku (godišnje, mjesečno, tjedno); sastavlja pismene priprave; izvodi nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa i obavlja ostale stručne poslove u svezi sa ovim radom; radi na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; prati učenje i vladanje učenika, pomaže im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika u zanimanjima, vještinama, navikama i vladanju; surađuje s roditeljima učenika; brine se za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vrši dežurstva prema utvrđenom rasporedu; odgovara za provođenje odredbi kućnog reda u školi; radi u stručnim organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; radi u povjerenstvima za sve vrste ispita; prati stručnu literaturu i pedagošku literaturu; organizira i sudjeluju u izvođenju školskih priredbi; radi na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; obvezno vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju;

Nastavnik voditelj razrednog odjela obavlja poslove: obavlja pedagoške i administrativne poslove razrednog odjela; brine o redovitom pohađanju nastave i izvršenju ostalih obveza učenika; brine o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu; brine o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije; priprema i vodi sjednice razrednog vijeća; informira učenike, njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima u učenju i vladanju; predlaže mjere poticanja i nagrade učenika; izriče i predlaže odgojno – disciplinske mjere učenicima; brine o redovitom ocjenjivanju učenika i njihovom vladanju; pomaže učenicima u rješavanju njihovih školskih i drugih problema; organizira i sudjeluje u izletima i ekskurzijama svog odjela.

Nastavnik voditelj kabineta obavlja sljedeće poslove: čuva i vodi brigu o održavanju inventara i didaktičkih sredstava i pomagala; pomaže stručnom aktivu obnovu i dopunu sredstava; nabavlja prema raspoloživim sredstvima i planu nabavke nastavna sredstva i pomagala; priprema kabinet za godišnju inventuru i druge poslove po nalogu ravnatelja Škole.

neodređeno vrijeme
2. Tajnik škole, neodređeno vrijeme 1 izvršitelj/ica  VSS VII/1 ili 300 ECTS-pravni fakultet.

Opis poslova: praćenje, proučavanje i provođenje zakona, dopuna zakona i drugih propisa; izrada općih akata, njihovih izmjena i dopuna; izrada odluka, ugovora, rješenja, izvještaja i drugih sličnih akata; učešće u pripremama i realizaciji sjednica upravnih organa škole; vođenje i sređivanje zapisnika, izrada odluka, zaključaka, informiranje radnika i organa; učešće u provođenju odluka, zaključaka i preporuka; izrada i objavljivanje natječaja za prijem i izbor radnika; izrada odluka i rješenja, vođenje personalnih dosjea, unošenje promjena u matičnu knjigu radnika škole, prijava i odjava radnika, mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje te popuna drugih obrazaca, evidencija bolovanja i odsutnostima djelatnika te sistematski pregled djelatnika i učenika, suradnja s ravnateljem i pomoćnikom ravnatelja, pedagogom-psihologom, knjižničarom, nastavnicima, učenicima, roditeljima, mjesnom zajednicom, učeničkim organizacijama, nevladinim organizacijama, državnim tijelima i stručnom službom; samostalno rješavanje predmeta prema upravnom postupku; izrada analiza i statističkih pokazatelja, poslovi arhiviranja; stručna usavršavanja i učešće u radu stručnog aktiva tajnika, seminara, predavanja i drugih oblika usavršavanja; vođenje evidencije o učenicima koji dolaze iz drugih škola, izdavanje potvrda i uvjerenja, duplikata svjedodžbi, upis, te drugi poslovi u radu škole.

 

neodređeno vrijeme

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa (da je državljanin BiH, punoljetan i da ima opću zdravstvenu sposobnost potrebnu za rad), kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu (˝Službene novine KSB/SBK˝, br.: 11/01, 17/04 i 15/12), Nastavnim planom i programom na hrvatskom jeziku za gimnazije u BiH, Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB (˝Službene novine KSB/SBK˝, br.:17/12) iPravilnikom o pedagoškim mjerilima za srednje škole KSB (˝Službene novine KSB˝, br.: 14/02).

Kandidati koji ispunjavaju uvjete dužni su pristupiti pismenom testu i intervjuu. Pregled pristiglih prijava, pismeni test i intervju izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (˝Službene novine KSB˝, broj: 7/19), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Srednjoj školi ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak broj: 618/20 od 18.8.2020. godine, Kriterijima za bodovanje pismenog ispita i intervjua u postupku prijema u radni odnos u Srednjoj školi ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak broj: 619/20 od 18.8.2020. godine i Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, te proglašenje tehnološkog viška Srednje škole ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak broj: 620/20 od 18.8.2020. godine.

Mjesto rada je Srednja škola ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak u ulici Žrtava domovinskog rata 5., 71250 Kiseljak.

 

 

 

Za poziciju broj 1. kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene preslike ne stariju od 6 mjeseci od dana objave Oglasa, sljedećih dokumenata:

 

 1. Prijavnicu na oglas,
 2. Životopis,
 1. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (sukladno Nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za gimnazije u BiH i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB. Za kandidate koji imaju završen studij po bolonjskom sistemu studiranja potrebno je dostaviti diplome i dodatke diplomi za I i II ciklus studija. Rješenje o nostrifikaciji ako je stručna sprema stečena izvan BiH nakon 6.4.1992. godine),
 1. Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (iz vremena trajanja oglasa),
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu u roku od 7 dana, ne starije od 1 mjesec),
 1. Za kandidate koji se prijavljuju po pravu prioriteta kao tehnološki višak ili kandidat u statusu nepotpune norme s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, dužan je dostaviti prijavnicu s podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona / mobitela, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, rješenje o tehnološkom višku ili potvrda o statusu nepotpune norme s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i brojem sati koji nedostaju, te bodovna lista iz Škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme. Rješenje ili potvrda i bodovna lista prilažu se u ovjerenoj preslici ili originalu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme.

 

Za poziciju broj 2. kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene preslike ne stariju od 6 mjeseci od dana objave Oglasa, sljedećih dokumenata:

 

 1. Prijavnicu na oglas,
 1. Životopis,
 1. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi. Za kandidate koji imaju završen studij po bolonjskom sistemu studiranja potrebno je dostaviti diplome i dodatke diplomi za I i II ciklus studija. Rješenje o nostrifikaciji ako je stručna sprema stečena izvan BiH nakon 6.4.1992. godine,
 2. Dokaz o radnom stažu/iskustvu od najmanje 1 (jednu godinu) u struci,
 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (iz vremena trajanja oglasa),
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu u roku od 7 dana, ne starije od 1 mjesec).

 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrđuju se sukladno Pravilniku o postupku prijema u radni odnos u Srednjoj školi ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljakbroj: 619/20 od 18.8.2020. godine i Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, te proglašenje tehnološkog viška Srednjoj školi ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak broj: 620/20 od 18.8.2020. godine, za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze.

Prijavnica mora sadržavati:ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, broj oglasa na koji se prijavljuje, mjesto objave oglasa s datumom objave istog, popis priložene dokumentacije uz prijavu,prijava mora imati datum, mjesto i vlastoručni potpis. Životopis mora sadržavativlastoručni potpis kandidata, čime jamčite točnost i aktualnost podataka.

Prijave kandidata koje nisu potpune, blagovremene ili ne ispunjavaju propisane uvjeteneće se uzeti u razmatranje, te će kandidati biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Oglasa dužni su pristupiti na pismeni test koji će se održati dana 04.04.2023. godine u prostorijama škole u 07:30 h, dok će intervju s kandidatima s liste uspješnih biti održan isti dan 04.04.2023. godine u 10:00 h.

Kandidat koji se ne odazove na testiranje smatra se da je odustao od prijave.

Odluka o izboru kandidata i lista uspješnih kandidata uz obavijest će se dostaviti kandidatima putem elektronske pošte.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku,  teksta oglasa na WEB stranici škole: ssigkkiseljak.ba i web stranici Službe za zapošljavanje KSB.

Dodatne obavijesti o oglasu mogu se dobiti putem elektronske pošte: srednjaskolakis@yahoo.com, kontakt osoba ravnatelj i tajnik škole.

Prijaveslatiisključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom:

 

 

Prijava na Oglas NE OTVARATI

Srednja škola ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak

Ul. Žrtava domovinskog rata br. 5.

71250 Kiseljak

 

 

 

Izbor nastavnika, stručnih suradnika, suradnika, administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja vrši se sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB/SBK („Službene novine Kantona Središnja Bosna“ broj: 7/19).

Prijava je blagovremena ukoliko je podnesena u roku od osam dana od objave oglasa, potpuna ukoliko sadrži sve elemente iz točke j) članka 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Srednjoj školi ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak i Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, te proglašenje tehnološkog viška Srednje škole ˝Ivan Goran Kovačić˝ Kiseljak (propisi se nalaze na web stranici škole).

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne oglasne procedure, u suprotnom ista se uništava.

 

 

 

S.Š. ˝I.G.K.˝ Kiseljak

 

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.