Služba za zapošljavanje SBK/KSB – Konkurs

  • Rad na neodređeno vrijeme
  • Travnik

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17, 12/18, 02/21, 03/22 i 08/22), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBK/KSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB i Zaključaka Upravnog odbora broj: 01-02-177/22; 01-02-178/22; 01-02-179/22; 01-02-180/22 od 11.10.2022. godine direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB, raspisuje

 

K O N K U R S

za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

 

I

Administrativni radnik u Uredu direktora i zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: SSS, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

Opis poslova: vodi evidenciju poslovnih razgovora direktora i zamjenika direktora i čuva priručnu dokumentaciju, naručuje i preuzima telefonske pozive za direktora i zamjenika direktora i pozive na centrali za uposlenike u centralnoj Službi, vodi priručnu evidenciju o zakazanim sastancima i porukama i obavještava direktora i zamjenika direktora o tome, vodi evidenciju o službenim putovanjima direktora, priprema putne naloge, akontaciju troškova putovanja, te obavlja i druge poslove po naredbi direktora i zamjenika direktora.

 

II

Evidentičar i radnik za administrativne poslove u Biro-Ispostavi Travnik na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: SSS, najmanje 6. mjeseci radnog iskustva.

Opis poslova: organizuje i vodi evidenciju nezaposlenih osoba, prijava i odjava nezaposlenih osoba u evidenciju, posreduje u zapošljavanju, vrši individualna savjetovanja, informiše nezaposlene osobe o njihovim pravima, uspostavlja pravo na zdravstvenu zaštitu, izdaje uvjerenja o službenim evidencijama, obavlja poslove u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i druge administrativne poslove utvrdene zakonom, Statutom i drugim opcim aktima Službe, kao i poslove koje naloži direktor uz suglasnost zamjenika direktora, odnosno šefa Biroa.

 

III

Savjetodavac II u Biro-Ispostavi Travnik na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: VŠS – Vl stepen, fakultet društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje s ‘najmanje 180 ECTS bodova društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodnomatematičko-nastavnog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci  položen stručni ispit.

Opis poslova: Prijava nezaposlenih osoba na evidenciju, odjava nezaposlenih osoba sa evidencije, prima i kompletira zahtjeve za novčanu naknadu i dokup staža, posreduje u zapošljavanju, individualna savjetovanja, informiše nezaposlene osobe o njihovim pravima za vrijeme nezaposlenosti o mogućnostima njihovog zapošljavanja, uspostavlja pravo na zdravstvenu zaštitu za nezaposlene osobe u skladu sa zakonskim propisima, vodi stalnu kontrolu o broju korisnika zdravstvene zaštite, izdaje uvjerenja o službenim evidencijama, obavlja poslove u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i druge administrativne poslove, utvrdene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Službe, kao i poslove koje naloži direktor uz suglasnost zamjenika direktora, odnosno šefa biroa.

 

IV

Savjetodavac II u Biro-Ispostavi Kreševo na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: VSS – Vl/1 stepen, fakultet društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje s ‘najmanje 180 ECTS bodova društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodnomatematičko-nastavnog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

Opis poslova: Prijava nezaposlenih osoba na evidenciju, odjava nezaposlenih osoba sa evidencije, prima i kompletira zahtjeve za novčanu naknadu i dokup staža, posreduje u zapošljavanju, individualna savjetovanja, informiše nezaposlene osobe o njihovim pravima za vrijeme nezaposlenosti o mogućnostima njihovog zapošljavanja, uspostavlja pravo na zdravstvenu zaštitu za nezaposlene osobe u skladu sa zakonskim propisima, vodi stalnu kontrolu o broju korisnika zdravstvene zaštite, izdaje uvjerenja o službenim evidencijama, obavlja poslove u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i druge administrativne poslove, utvrdene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Službe, kao i poslove koje naloži direktor uz suglasnost zamjenika direktora, odnosno šefa biroa.

 

V

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

 

VI

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji reguliše navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na konkurs, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

VII

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafira):

  • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
  • Biografija,
  • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
  • Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • Dokaz o radnom iskustvu (pod radnim iskustvom podrazumijeva se rad u struci nakon obrazovanja),
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod tačkom 3 i 4. (uslov nije obavezan u trenutku prijave na konkurs, ukoliko odabrani kandidat nema položen stručni ispit, obavezan je do isteka probnog rada dostaviti dokaz o istom),
  • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

VI

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom SBK/KSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

 

VII

Konkurs se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petanest) dana od dana posljednje objave Konkursa. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBK/KSB 030/518-764.

 

Broj: 01-30-1-2181/22

Datum, 22.11.2022. godine

 

zamjenik ravnatelja             direktor

 

Marinko Krajina, dipl.ing.     Željko Lončar dipl. oec.

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.