JU „Treća osnovna škola“ Bugojno

 • Rad na određeno vrijeme
 • Bugojno

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva obrazovanja broj: 03-30-1/2024-126-1 od 3.4.2024, Odluke broj:239/24 od 30.4.2024. godine, JU „Treća osnovna škola“ Bugojno raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika u  šk. 2023/24. godini

 

Administrativni radnik – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, na 12 mjeseci

 

 

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom, e-mail adresom, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis
 2. Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja. Kandidati trebaju dostaviti dokaz/diplomu u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnoj školi SBK-a, Pedagoškim standardima za osnovne škole u SBK-u i Nastavnim planom i programom za osnovno obrazovanje,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o državljanstvu,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ako kandidat ima položen stručni ispit),

 

Poslove administrativnog radnika može obavljati lice koje je završilo IV stepen (birotehnička škola, upravna škola, gimnazija, ekonomska ili srodna škola).

Administrativni radnik u okviru 40-satne radnesedmiceobavljasljedećeradnezadatke:

 • Sastavljaprijedlogfinansijskog plana ipratinjegovurealizaciju
 • Vodievidencijuulaznihiizlaznihračuna
 • Vršisravnjavanjestanjanakonizvršenoggodišnjegpopisaodnosnoinventura.
 • Učestvuje u raduinventurnekomisije,
 • Vršiknjiženje po analitici
 • Vršiuplateiisplateprekoblagajne
 • Izrađuje  godišnje, kvartalne i mjesečne operativne planove rashoda i izdataka Škole i prati odobrene operativne planove rashoda i izdataka Škole
 • Pripremaidostavljapodatkeo plaći, toplomobrokuiprevozuzaposlenikaipodatke o obustavama
 • Unosi podatake za radnike kroz sistem Porezne uprave FBiH
 • Prati vlastite prihode i uplate prema izvodima, te  eventualno  preknjižava  u slučaju pogrešnih uplata
 • vodi svu potrebnu dokumentaciju za prijavu poreza radnika i sarađuje sa Poreznom upravom u obavljanju poslova:
 • prati i sprovodi Zakon o finansijskom poslovanju, Zakon o računovodstvu, Zakon o knjigovodstvu,   Zakon  o  trezoru,   Zakon  o  izvršenju  budžeta   i druge zakonske propise donijete na osnovu zakona iz ove oblasti;
 • vrši obračun i isplatu vanjskih saradnika uz svu potrebnu dokumentaciju priprema finansijske izvještaje o finansijskom poslovanju škole za organe upravljanja, statistiku, Ministarstva i Vladu SBK;
 • Obavljaposloveažuriranjaičuvanjaarhiveiostaledokumentaciješkole
 • Vodikarticezaposlenika, vođenjeevidencije o provedenomradnomstažuzaposlenika, bolovanjai dr.
 • Obavljaadministrativnodaktilografskeposloveiposlovekopiranjadokumenata za potrebeškole
 • Koordinirasadirektorom, pedagogom, sekretaromiostalimzaposlenicimaškole
 • Vršiorganizovanjanarudžbiinabavki
 • Obavljaidrugeadministrativneposlove po nalogudirektora

 

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa.

Prednost pri zapošljavanu, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca FBiH, Zakonom o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koje dokazuje dostavljenim uvjerenje/potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom.

 

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti o raspisivanju konkursa u dnevnim novinama i objave punog teksta konkursa na stranici Službe za zapošljavanje SBK.

 

Komisija za provođenje Javnog konkursa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, blagovremena i uredna, putem e-maila  ili telefona navedenim u prijavi.

Kandidati koji ne pristupe ispitima u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

 

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po navodima Javnog konkursa biće isključeni iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene konkursom obavit će se pismeno testiranje i intervju.

 

Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (intervju). O terminu održavanja usmenog ispita, kandidati će biti blagovremeno obavješteni, putem e-maila  ili telefona navedenim u prijavi.

 

Kandidati koji budu izabrani, dužni su u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Prijave dostaviti isključivo putem pošte Komisiji poslodavca u zatvorenoj koverti, na adresu Treća  osnovna škola Bugojno Jaklić V br.2; 70230 Bugojno, obavezno sa naznakom ”Ne otvaraj – prijava na konkurs“ i naznakom rednog broja pozicije na koju se kandidat prijavljuje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 030/251-701 u periodu od 10:00 -14:00h ili na e-mail škole: trosjaklic@hotmail.com.

 

direktorica škole

Dedić Lejla, s.r.

 

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.