Natječaj za školsku 2023./2024. godinu

  • Rad na određeno vrijeme
  • Novi Travnik

JU Osnovna škola "Novi Travnik"

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA “NOVI TRAVNIK” 72290 NOVI TRAVNIK, Ljudevita Gaja bb

IB:4236199540007; Tel:030/793-027; Fax:030/791-850; Email:os.novi.travnik@tel.net.ba
Datum:  25.01.2024.

Broj: 01-30-055/24

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB („Službene novine KSB“ broj 11/01 i 17/04), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB („Službene novine KSB“ broj 7/19),   suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-30-1/23–529 od 5.1.2024. godine, ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/2024. godinu

–          Nastavnik razredne nastave – puna norma, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja, a najdulje do 30.06.2024. godine. Rad u odjelu za djecu s poteškoćama u učenju i učešću,

–          Edukator – rehabilitator,  puna norma, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme. Rad u odjelu za djecu s poteškoćama u učenju i učešću,

–          Nastavnik engleskog jezika, 4 sata, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja, a najdulje do 30.06.2024. godine,

–          Nastavnik fizike – 10 sati, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do 30.06.2024. godine,

I.                    Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB, („Službene novine KSB“ broj 11/01 i 17/04), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za osnovne škole,  Pedagoškim  mjerilima za osnovne škole, („Službene novine KSB“, broj 8/05), te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

II.                  Opis poslova za navedena radna mjesta utvrđen je Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, Pravilnikom o radu škole, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.

III.               Uz prijavu na natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti sljedeću obveznu dokumentaciju:

–      Izvadak iz matične knjige rođenih, (original ili ovjerena preslika ne starija od 6 mjeseci)

–      Uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 mjeseci)

–           Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu (VII. stupanj, 300 ECTS bodova)

–           Prijava (sa adresom stanovanja, brojem telefona, e-mail adresom putem koje će se obavljati

komunikacija sa kandidatima, naznakom pozicije na  koju se prijavljuje, popis priložene dokumentacije) uz obvezan vlastoručni potpis.

–           Životopis

IV.                Povjerenstvo za provođenje natječaja sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, obavit će obvezni pismeni ispit i usmeni intervju. Pismeni ispit polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog  dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog  ugovora za djelatnost osnovnog školstva u SBK („Službene novine KSB“ broj: 5/23).

Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti na intervju na kojem će biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Kandidati će pravodobno biti informirani o nadnevku i mjestu održavanja pismenog  ispita i usmenog intervjua putem e-maila, najmanje dva dana prije održavanja ispita.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.

Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu i usmenom intervjuu bit će eliminirani iz daljnje natječajne procedure.

Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna,  putem e-maila.

Obavijest kandidatima, Lista uspješnih kandidata sa bodovima i Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata dostavljaju se na e-mail adresu kandidata, a dostava naprijed navedenog svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana prijema putem e-mail adrese kandidata u kojem teče i vrijeme za žalbu.

V.                  Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama KSB-a i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama KSB-a, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva, („Službene novine SBK“ broj: 5/23). Kandidati koji se javljaju na dopunu norme sa statusom na neodređeno vrijeme trebaju dostaviti: potvrdu o broju sati iz škole u kojoj rade sa područja KSB-a i broju sati koji nedostaju, te ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela norme, te potvrdu o dužini radnog staža (MIO).

VI.                Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonom o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, uz obvezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od mjerodavnih institucija, (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj.

VII.              Mjesto obavljanja rada je Novi Travnik, Ljudevita Gaja bb, a radno vrijeme u skladu s Pedagoškim mjerilima za osnovne škole.

Plaća u skladu s Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u KSB.

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava kandidata koji nije dostavio obveznu dokumentaciju traženu natječajem.

Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi 30 dana nakon okončanja natječajne procedure.

Za sve dodatne obavijesti kandidati mogu kontaktirati tajništvo škole na broj telefona škole.

Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa

na web-stranici  Službe za zapošljavanje KSB/SBK.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj dostavljati Povjerenstvu  za provođenje natječaja isključivo poštom na adresu Škole s naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Ravnateljica Škole:

______________                                                                                                                                                                                Anđa Džambas

Da biste se prijavili za ovaj posao, pošaljite svoje podatke na os.novi.travnik@tel.net.ba