JU Centar za socijalni rad Travnik

 • Rad na neodređeno vrijeme
 • Travnik

Na temelju odredbi članaka 3., 4. i 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB, te članaka 2. do čl. 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Travnik (prečišćeni tekst) br. 01-530-187-4 od 18.06.2020. godine, te na temelju Odluke v.d. Ravnatelja o raspisivanju natječaja br. 01-530-233/22 od 10. 06. 2022.godine, v.d. ravnatelj Centra za socijalni rad Travnik,  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centru za socijalni rad Travnik

I

Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Travnik u radnom vremenu 07:00 – 15:30, na radno mjesto:

 

 • Referent za administrativne i poslove statistike

Opis poslova:

Referent za administrativne i poslove statistike obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa važećim zakonskim propisima i obavezama, a posebnodefiniranih Članom 51.,Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka Ustanove.

II

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

OPĆI UVJETI:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost
 • da u posljednje tri (3) godine od dana objavljivanja natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

POSEBNI UVJETI:

 • Završena srednja stručna sprema (SSS – IV stupanj) društvenog smjera, tehničkog smjera
 • Poznavanje rada na računaru
 • Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

III

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na Natječaj,
 • Životopis (CV),
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) (original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi – diploma, (original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz o potrebnom radnom iskustvu nakon sticanja diplome SSS
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (certifikat)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen Odredbom, Čl. IX 1. Ustava BiH
 • Ovjerena izjava da kandidat u posljednje tri (3) godine od dana objavljivanja natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere
 • Napomena: Kandidat/kinja koji bude izabran/a će biti obavezan/na dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo / njezino zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta

IV

Kandidat/kinja koji/ja prema posebnom zakonu imaju prednost pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj i svu potrebnu dokumentaciju, trebaju priložiti odgovarajuće dokumente (potvrda, uvjerenje i sl.) kojim dokazuju navedeno.

V

Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos na predviđeno radno mjesto, pored razmatranja dostavljene dokumentacije, zasnivat će se na održavanju pismenog ispita i intervjua sa svakim kandidatom/kinjom

VI

Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:

 

JU Centar za socijalni rad Travnik

Ul.  Lukačka, br.3.

Sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Za dodatna obavještenja informacije se mogu dobiti na broj telefona 030 / 511 – 412, u vremenu 07:00 – 15:30.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove, počevši od 15. 06. 2022.godine.

 

 

Travnik, 13. 06. 2022. god.                                                  CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TRAVNIK

V.d. Ravnatelj Centra

Valentin Matošević, dipl.oec.

 

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.