JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada” Jajca

  • Rad na određeno vrijeme
  • Bilo gdje

Temeljem članka 20a. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), te Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 7/19), direktor Javne ustanove raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

  1. Viši stručni suradnik za arheologiju– 1 (jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova:Vrši istraživanja i prikuplja povijesnu dokumentaciju i građu koja se odnosi na  povijest Jajca i okoline, te države Bosne i Hercegovine, kao i povijesnu dokumentaciju i građu koja se odnosi na umjetnička djela koja su dio kulturno-povijesne baštine grada Jajca i okoline,ukazuje na potrebu provođenja posebnih mjera i aktivnosti na zaštiti historijskih spomenika i umjetničkih djela koja su dio kulturno-povijesne baštine,surađuje s konzervatorima i restauratorima prilikom izvođenja radova na očuvanju i zaštiti spomenika historije i umjetničkih djela,surađuje s Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Zavodom za zaštitu spomenika FBiH, te Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa, brine se za pravilno smještanje i čuvanje muzejske građe u depoima, studijskim zbirkama te o njezinoj zaštiti, konzervaciji i restauraciji.

Opći i posebni uvjeti: da je kandidat stariji od 18 godina života, da je državljanin BiH, da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, stečena diploma visokog obrazovanja odnosno druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, filozofski fakultet, (smjer arheologija), 1 godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, poznavanje rada na računaru.

 

Sadržaj prijave(originali ili ovjerene fotokopije):

  • potpisan kraći životopis s naznakom adrese i kontakta (nije potrebna ovjera)
  • kopija osobne iskaznice (nije potrebna ovjera)
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
  • diploma o stečenoj stručnoj spremi traženoj ovim oglasom (ovjerena)
  • potvrda o radnom iskustvu, ukoliko je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima.

Prednost u zapošljavanju po posebnim uvjetima

Prilikom zapošljavanja bit će data prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj kuverti s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”, na adresu Javna ustanova “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, ul. Sv. Luke 15, 70101 Jajce.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list“ (obavijest), na internet stranici „Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna“ i na internet stranici JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ (www.agencija-jajce.ba).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za dodatne informacije kontakt osoba je ErnadaKahrić, a kontakt telefon 030/658-268.

Komisija će izvršiti provjeru znanja kandidata u skladu s člankom 8. Uredbe.

 

mr. sc. Anto Brtan, direktor

Da biste se prijavili za ovaj posao, pošaljite svoje podatke na salcinovic.elvir@gmail.com