Federalna uprava za inspekcijske poslove – Sarajevo

  • Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-volonter
  • Sarajevo

Broj: 04-30-5-02910/2022

Datum: 07.06.2022. godine 

 

Na temelju članka 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18) i članka 68. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove broj: 01-02-1-05522/2015 od 06.02.2015. godine, broj: 01-02-1-01884/2017 od 15.09.2017. godine, broj: 01-02-1-05133/2018 od 31.12.2018. godine i broj: 01-02-1-02435/2019 od 27.02.2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijem dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – volontera u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

 

 

Raspisuje se Javni poziv za prijem dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – volonteri (u daljem tekstu volonteri) u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove sa završenom srednjom stručnom spremom.

Uvjeti:  SSS, elektrotehnička, mašinsko-tehnička škola ili gimnazija, znanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika.

Volonteri se primaju na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, o čemu se zaključuje ugovor u pisanoj formi na period od šest mjeseci.

Volonter za vrijeme stručnog osposobljavanja ima pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće referenta sukladno članku 26. stavak 1. točka 1. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine F BiH“ br. 45/10, 111/12 i 20/17).

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta za prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene kopije):

  • Prijavu sa kratkom biografijom,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Dokaz o traženoj stručnoj spremi,
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba o završenom razredu iz koje je vidljivo da je kandidat ocijenjen iz predmeta engleski jezik ili uvjerenje, certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika izdato od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira da li se nalazi u Bosni i Hercegovini ili izvan nje).
  • Izjavu da nema ostvaren radni staž niti radno iskustvo u trajanju od jedne godine ili dulje nakon sticanja visoke stručne spreme (ovjerenu od strane općinskog organa ne stariju od 15 dana od dana prijave),
  • Izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu od strane općinskog organa ne stariju od 6 mjeseci).

 

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete javnog poziva bit će pozvani na intervju i provjeru znanja rada na računarima.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji  list“.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostavljaju se na adresu:

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Fehima ef. Čurčića broj 6., 71000 Sarajevo

sa naznakom za „Javni poziv za prijem dvije osobe na stručno osposobljavanje bez

zasnivanja radnog odnosa – volontera“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji budu izabrani dužni su prije početka osposobljavanja dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje mjerodavne službe FZ MIO/PIO da nema ostvaren radni staž nakon sticanja srednje stručne spreme u trajanju od šest mjeseci ili dulje i uvjerenje izdato od nadležne službe za zapošljavanje da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja srednje stručne spreme u trajanju od šest mjeseci ili dulje.

 

                                                                                                                         D I R E K T O R

                                                                                                                           Anis Ajdinović

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.