Služba za zapošljavanje TK vodi propisane evidencije o nezaposlenim i zaposlenim strancima i strancima koji obavljaju privremene i povremene poslove, u skladu sa propisima o radu. Zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu podnosi poslodavac u prostorijama Službe, ovisno o sjedištu firme. Radna dozvola izdaje se strancu, pod uslovom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji Bosne i Hercegovine i da u evidenciji Službe za zapošljavanje među nezaposlenim osobama nema osoba koje ispunjavaju uslove koje poslodavac zahtijeva za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže za jednu godinu. Strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Federaciji, radna dozvola može se izdati i na neodređeno vrijeme. Zahtjev za izdavanje radne dozvole za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za stranca, koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji, podnosi poslodavac Službi za zapošljavanje, prema svom sjedištu, s obrazloženjem o potrebi za radom stranca, zatim o uslovima za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, o broju potrebnih zaposlenika, vrsti poslova i vremenu njihovog trajanja. Radnu dozvolu, na osnovu odobrenja Federalnog zavoda, izdaje Služba za zapošljavanje, nakon što je poslala prijedlog za odobrenje Federalnom zavodu za zapošljavanje i isti dobila.

KRATKI OPIS PROCEDURE ZA IZDAVANJE RADNIH DOZVOLA STRANCIMA:

Nadležni organ:
 • Služba za zapošljavanje na nivou kantona
 • Federalni zavod za zapošljavanje
Svrha upravnog postupka: Izdavanje radne dozvole strancu. Zahtjev  za izdavanje radne dozvole (obrazac OZ 1) ili produženje radne dozvole (obrazac  OZ 2) podnosi poslodavac  kantonalnoj službi za zapošljavanje, koja nakon odobrenja od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, izdaje radnu dozvolu strancu. Cijeli postupak je opisan u dokumentu Procedura za izdavanje radne dozvole.
Pravni osnov za upravni postupak:
 • Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu (Službeni glasnik BiH, broj 36/08);
 • Zakon o zapošljavanju stranaca (Službene novine Federacije BiH, broj 8/09);
 • Zakon o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, br. 02/98 i 48/99).
Taksa/naknada koju je potrebno uplatiti: Naknada za administrativne troškove službe za zapošljavanje na nivou kantona iznosi 100,00 KM, a Federalnog zavoda za zapošljavanje 50,00 KM.

Pored navedenih naknada, iznimno u Kantonu Sarajevo se napladuje administrativna taksa od 1.000,00 shodno tarifnom broju 37. stav 2 člana 19. Zakona o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/01 – Prečišdeni tekst, 22/02, 10/05 i 26/08), od koje su oslobođene ustanove iz oblasti predškolskog obrazovanja, prosvjete, nauke, kulture, zaštita kulturne i privredne baštine, zdravstva, veterinarstva, socijalne zaštite te humanitarne i dobrotvorne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

Potrebne informacije pri predaji zahtjeva:
 • Podaci o strancu: ime i prezime, uključujudi i sva prijašnja imena i prezimena; imena i prezimena roditelja; datum rođenja; spol; mjesto prebivališta i adresu stanovanja u zemlji porijekla; broj,datum i mjesto izdavanja važedih putnih isprava;
 • podaci o radnom mjestu, vrsti posla i uvjetima rada;
 • broj i datum registracije privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta u Federaciji BiH;
 • broj i datum potvrde banke o solventnosti poslodavca;
 • naziv, broj i datum pismena koje predstavlja dokaz o podmirenim poreznim obavezama i doprinosima za sve postojede zaposlene, uključujudi i stranca (u slučaju produženja radne dozvole);
 • broj i datum pisanog obrazloženja poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca;
 • broj, datum i mjesto izdavanja diplome o završenom školovanju stranca, koja mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i nostrificirana od nadležnog organa.
Potrebna dokumentacija pri predaji zahtjeva: Uz zahtjev za izdavanje radne dozvole prilaže se u jednom primjerku ovjerena kopija:

 • pasoša ili druge važede putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata,
 • diplome o završenom školovanju, koja mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i nostrificirana od nadležnog organa. Strani ulagači ili osnivači firmi i/ili osobe ovlaštene za zastupanje tih poslodavca ili obrtnici su oslobođeni obaveze nostrificiranja diplome, s tim što uz zahtjev za izdavanje radne dozvole prilažu ovjeren prevod diplome o završenom školovanju (tačka 7.8 Procedure),
 • rješenja o registraciji privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta i dr. u Federaciji BiH, porezni broj i uvjerenje o poreznoj registraciji, dokaza o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun, odluke o osnivanju, odnosno Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta ili drugog odgovarajudeg akta (opis radnog mjesta i uvjeti za zasnivanje radnog odnosa) za poslodavca koji ima 15 i više radnih mjesta.

U originalnom primjerku se dostavlja:

pisano obrazloženje poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca u skladu sa tačkom 7.2 Procedure (posebni uvjeti), dokaz o podmirenim poreznim obavezama i upladenim obaveznim doprinosima za sve zaposlenike prilikom izdavanja prve radne dozvole, osim za tek osnovane firme, dokaz o uplati administrativnih troškova i eventualno takse.

Uz zahtjev za produženje radne dozvole prilaže se u jednom primjerku ovjerena kopija: 

pasoša ili druge važede putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata, ugovora o radu zaključenog na osnovu prethodno izdate radne dozvole, izvoda iz sudskog registra ili potvrde nadležnog organa o obavljanju djelatnosti, dokaza o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun, dokaza o podmirenim poreznim obavezama i uplaćenim doprinosima za sve  zaposlenike, dokaza o uplati administrativnih troškova i eventualno takse.

Rok/Vrijeme potrebno za za izdavanje radne dozvole (od podnošenja zahtjeva do donošenja rješenja o izdavanju dozvole): Rokovi za izdavanje  rješenja po članu 216. Zakona o upravnom postupku (ZUP) su 15, 30 i 60 dana.
Rok/Vrijeme potrebno za za izdavanje radne dozvole (od podnošenja zahtjeva do donošenja rješenja o izdavanju dozvole):
 • U slučaju kada zahtjev za izdavanje radne dozvole podnose strani ulagači ili osnivači firmi i /ili osobe koje su ovlaštene za zastupanje poslodavca (direktori, izvršni direktori, prokuristi i sl.) i osobe registrirane za obavljanje samostalne djelatnosti – obrta, postupak izdavanja radne dozvole je izuzet iz određenih pravila uređenih Procedurom i može se okončati u roku od 12 dana a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (čl.139.ZUP-a).
 • Radne dozvole koje se računaju u kvotu i gdje se ne vodi poseban ispitni postupak mogu se izdati u roku od 25 dana što je kradi rok  od roka utvrđenog članom 216.stav 1) ZUP-a koji iznosi 30 dana. To su situacije kada u Službi  na evidenciji nezaposlenih nema osoba koje zahtijeva poslodavac za zaposlenje stranca.
 • U ostalim slučajevima gdje se provodi poseban ispitni postupak i  gdje su organi dužni rješenje donijeti u roku od 60 dana – čl.216. stav 2) ZUP-a Procedurom su rokovi reducirani sa 60 na 32 do 47 dana, zavisno od toga da li se  provjera evidencija vrši samo na nivou kantonalne Službe ili i Službe i Federacije.

Obrasce preuzeti ovdje:

OBRAZAC OZ 1
OBRAZAC OZ 2