Pravo na prijavu na biro za zapošljavanje imaju sve osobe od 15 do 65 godina koje traže zaposlenje. Prema Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih FBiH nezaposlenim licem smatra se osoba koja je sposobna za rad i koja nije u radnom odnosu, a:

a) nema registrovano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje prihod po osnovu učešća u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
b) nema registrovan obrt;
c) se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;
d) nije korisnik penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
e) nije redovan učenik ili student;
f) ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;
g) aktivno traži posao.

Osobe iz tačaka a) i f) smatrat će se nezaposlenom ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Nezaposleno lice vrši prijavu i ostvaruje prava u općinskom birou za zapošljavanje u mjestu prebivališta.

Osoba koja se prvi put prijavljuje na evidenciju biroa za zapošljavanje dužna je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Ličnu kartu
  • Prijavu mjesta prebivališta ili boravišta
  • Dokaz o stepenu stručnog obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti
  • Potpisanu izjavu, kojom potvrđuje da je nezaposlena u skladu sa članom 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i
  • Drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja nekog prava

Nakon registracije, od ovlaštenog lica u općinskom birou osoba koja se prijavljuje dobit će Kontrolni list javljanja i bit će obaviještena o rokovima redovnog javljanja u birou za zapošljavanje, kako ne bi izgubila prava po osnovu nezaposlenosti. Redovni rokovi javljanja su, jednom u:

– 30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko
osiguranje;
– 45 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu;
– 120 dana – ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti.

Prilikom prve prijave na evidenciju Službe za zapošljavanje nezaposleno lice ispunjava Izjavu i dopunsku izjavu. Navedene izjave možete uzeti kod stručnog saradnika prilikom prijavljivanja ili preuzeti ovdje na stranici, te ispuniti i dostaviti sa ostalom potrebnom važećom dokumentacjom.

Izjava
Dopunska izjava