Obavezno zdravstveno osiguranje imaju nezaposlena lica koja se prijavljuju Službi za zapošljavanje ako su:

  • se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ili prema propisima donesenim na osnovu    ovog zakona;
  • se prijavila u roku od 30 dana nakon služenja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su  otpuštena sa te vojne službe;
  • se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog  liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana;
  • na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira služba za zapošljavanje;
  • se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od  dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu;
  • se prijavila u roku od 90 dana nakon služenja vojnog roka odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti  radi koje su otpuštena s te vojne službe, ako su na služenje vojnog roka stupila u roku od 60 dana od dana završenog  školovanja u odgovarajućoj ustanovi;
  • djeca koja su navršila 15 godina života, a nisu završila osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja  nisu zaposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navršenih 15 godina života, odnosno od dana završetka školske  godine prijave Službi za zapošljavanje;
  • lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula  redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja  ako su se prijavila Službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu  zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.