Odluka o pokretanju postupka – Advokatske usluge
Odluka o pokretanju postupka – usluge stručnog obrazovanja
Odluka o pokretanju postupka – ugostiteljske usluge
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – advokatske usluge
Odluka o pokretanju postupka fizičke zaštite
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičke zaštite ljudi i imovine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka dodatnih radova na izgradnji Biroa Živinice
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluga osiguranja imovine LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluga osiguranja zaposlenih LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluga osiguranja automobila LOT 3
Odluka o pokretanju postupka tehničke zaštite ljudi i imovine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka radova na rekonstrukciji Biroa Srebrenik
Odluka o pokretanju postupka JN – usluge održavanja čistoće 2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge tehničke zaštite ljudi i imovine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka dodatnih radova na izgradnji Biroa Gračanica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka zamjene vanjske stolarije
Odluka o poništenju nabavke kancelarijskog materijala 2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluge održavanja čistoće prostorija
Odluka o pokretanju postupka nabavke radova – SALA SZZTK
Odluka o pokretanju postupka JN usluge servisiranja računarske i mrežnokomunikacione opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija sale za sastanke u sjedištu JU SZZ TK
Odluka o pokretanju postupka nabavke DMS-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka DMS-a
Odluka o poništenju postupka JN – servisiranje računarske i mrežnokomunikacione opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servisiranje softvera za NN 2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – licencni softver 2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servisiranje računara 2018
Odluka o poništenju postupka JN servisiranja računarske i mrežnokomunikacione opreme 2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ponovljeni postupak- nabavka računara i računarske opreme
Odluka o izboru- održavanje čistoće prostorija Biro Srebrneik i Gradačac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2018 održavanje posl.softvera Ocean
Odluka o izboru – nabavka advokatskih usluga u radno pravnim odnosima