Zakon o javnim nabavkama (“SG” 39/14)

U „Službenom glasniku BiH“ broj 39/14 objavljen je Zakon o javnim nabavkama, te isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primjenjivaće se istekom 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona“.

Novi Zakon o javnim nabavkama BiH u .pdf formatu