Nastavnik muzičke kulture

  • Rad na određeno vrijeme
  • Prusac

Osnovna škola "Hasan Kjafija Pruščak" Prusac

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA DONJI VAKUF

O.Š. „HASAN KJAFIJA PRUŠČAK“ PRUSAC

Tel. / fax: 030 271 162; 030 271 055

E-mail: oshasankjafijapruscak@gmail.com; drugaosprusac@gmail.com

 

Broj protokola: 679/2023

Prusac, 21.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi SBK / KSB („Službene novine SBK / KSB“, br.11/01 i 17/04), člana 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK / KSB („Službene novine SBK / KSB“, broj: 7/19), člana 4. i 5. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac, broj 329/2019 od 26.08.2019. godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK / KSB za prijem u školskoj 2023/2024. godini broj: 03-30-1/2023-411-1 od 30.10.2023. godine i Odluke upravnog odbora o raspisivanju konkursa broj: 604/2023 od 11.10.2023. godine, Osnovna škola „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac raspisuje

 

Javni konkurs za prijem radnika

u školskoj 2023/2024. godini

 

1.     Nastavnik muzičke kulture – 5 časova nastavne norme do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 30.06.2024. godine;

Opis poslova i radnih zadataka odnosi se na izvođenje nastave u okviru svoje struke prema Nastavnom planu i programu, Pedagoškim standardima za osnovne škole, kako slijedi:

–       obavljat će poslove nastavnika za radno mjesto za koje se prijavljuje,

–       izvoditi i pripremati se za redovnu nastavu,

–       voditi pedagošku dokumentaciju,

–       učestvovati u vannastavnim aktivnostima,

–       stručno se usavršavati,

–       učestvovati u radu stručnih organa škole,

–       sarađivati  sa roditeljima, pedagogom i  bibliotekarom,

–       obavljati poslove po nalogu direktora i druge poslove u skladu sa naprijed navedenim propisima (ostali poslovi i zadaci raspoređuju se ovisno o sposobnostima i sklonostima nastavnika te potrebama škole)

Kandidati trebaju dostaviti:

1.     Prijavu na konkurs u kojoj se navode lični podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koji se prilažu i svojeručni potpis prijave;

2.     Biografija, svojeručno potpisana;

3.     Izvod iz matične knjige rođenih;

4.     Uvjerenje o državljanstvu;

5.     Diploma o završenoj stručnoj spremi;

6.     Potvrda o položenom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen stručni ispit);

 

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu F BIH („Službene novine F BiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi („Službene novine SBK / KSB“, broj: 11/01 i 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Službene novine SBK / KSB“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i izmjenom i dopunom Nastavnih planova i programa broj 01-34-76/2021, od 20.01.2021.godine.

 

Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Prednost kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom ili im je umanjena nastavna norma u školama SBK / KSB, u skladu sa Kriterijima i procedurama zbrinjavanja nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme.

Kandidati proglašeni tehnološkim viškom sa područja SBK / KSB dostavljaju rješenje o tehnološkom višku.

Kandidati koji se javljaju na nadopunu norme sa statusom na neodređeno radno vrijeme trebaju dostaviti: potvrdu o broju časova iz škole u kojoj radi sa područja SBK / KSB, kopiju ugovora o radu, potvrdu o dužini staža (PIO).

Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni propis prema kojem imaju prednost.

 

Razmatrat će se samo one prijave koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove iz konkursa.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa obavezni su pristupiti pismenom ispitu o terminu pismenog ispita bit će obaviješteni putem e-maila, a kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na javni konkurs.

 

Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz oblasti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog  mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (intervju).

 

Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Dodatne obavijesti u vezi konkursa mogu se dobiti putem e-mail oshasankjafijapruscak@gmail.com

 

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (slovima: osam) dana od dana objave.

Dan objave konkursa utorak, 21.11.2023.godine.

 

Prijave slati putem preporučene pošte na adresu: Osnovna škola „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac, 70 223 Prusac bb. ili predati lično na protokol škole, sa naznakom „NE OTVARATI PRIJAVA NA KONKURS“.

 

Direktor škole

Nedžad Ždralović

 

Osnovna škola “Hasan Kjafija Pruščak” Prusac / 70 223 Prusac, Bosna i Hercegovina;
Identifikacioni broj: 4236113680006

Da biste se prijavili za ovaj posao, pošaljite svoje podatke na oshasankjafijapruscak@gmail.com