JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“

  • Rad na određeno vrijeme
  • Jajce

Temeljem članka 20a. stavak (2) Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članka 40. Statuta JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, broj: 01.2-04-41/22 od 3.3.2022. godinete Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 7/19), ravnatelj Javne ustanove raspisuje

 

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

  1. Referent za prodaju- 2 (dva izvršitelja) na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Mjesto obavljanja rada: Jajce
Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova: prodaja ulaznica, suvenira i drugih materijala, informiranje posjetitelja o drugim turističkim sadržajima u destinaciji, održava prostor naplate urednim, vođenje dnevnih izvještaja, vođenje evidencije broja i strukture posjetitelja, obavlja i druge poslove po potrebi i po nalogu direktora.

Opći i posebni uvjeti:  da je kandidat stariji od 18 godina života, da je državljanin BiH, da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, završena SSS, poznavanje stranog jezika, poznavanje rada na računalu i fiskalnoj kasi, spremnost za rad u otežanim uvjetima i promjenjivom vremenu.

Prednost imaju osobe koje imaju  radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

 

  1. Referent za rad na adrenalinskim parkovima- 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci)

      Mjesto obavljanja rada: Jajce

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova:vrši poslove usluživanja posjetitelja adrenalinskih parkova, uključujući prodaju karata, sigurnost gostiju i održavanje parkova,informira posjetitelje o drugim turističkim sadržajima u destinaciji,obavlja i druge poslove prema uputstvima i smjernicama direktora Javne ustanove.

Opći i posebni uvjeti:da je kandidat stariji od 18 godina života, da je državljanin BiH, da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, završena SSS, poznavanje stranog jezika, spremnost za rad u otežanim uvjetima i promjenjivom vremenu.

Prednost imaju osobe koje imaju  radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Sadržaj prijave (original ili ovjerene fotokopije):

-potpisan kraći životopis s naznakom adrese i kontakta (nije potrebna ovjera),

-kopija osobne iskaznice (nije potrebna ovjera),

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),

-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

-diploma o stečenoj stručnoj spremi traženoj ovim oglasom (ovjerena),

-potvrda o radnom iskustvu ukoliko je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima,

-liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

 

Prednost pri zapošljavanju po posebnim uvjetima

Prilikom zapošljavanja prednost će biti data kandidatu koji po posebnom zakonu imaprioritet u zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Prioritet pri zapošljavanju kandidat dokazuje odgovarajućim dokumentima (uvjerenje ili potvrda) koje prilaže prilikom prijave na Javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem ima prednost.

 

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju osobno ili putem preporučene pošte, u zatvorenoj kuverti s naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA  NA JAVNI OGLAS“, na adresu Javna ustanova „ Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, ul. Sv. Luke 15, 70101 Jajce.

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list“ (obavijest), na Internet stranici „Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna“ i na Internet stranici Javne ustanove „ Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ (www.agencija-jajce.ba)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Darija Ladan, a kontakt telefon je 030/658-268.

Komisija će izvršiti provjeru znanja kandidata u skladu s člankom 8. Uredbe.

 

                                                                                                 Ravnatelj JU

                                                                                             mr.sc. Anto Brtan

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.