Dom zdravlja Travnik

 • Rad na neodređeno vrijeme
 • Travnik

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 36. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odlukedirektora broj 05- 964/22, raspisuje se i objavljuje sljedeći

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH, KADROVSKIH I DRUGIH TEHNIČKIH POSLOVA

-Radnik na održavanju zgrada i uređaja SSS ——————————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Opis poslova:Kontroliše i održava u ispravnom stanju vodovodne, kanalizacione, električne, vazdušne i druge instalacije;obavlja popravke na zgradama tj. u objektima, a koje se odnose na krečenje, bojenje, popravku, ugradnju keramike, varenje, vodoinstalaterske poslove i drugo; radi na održavanju okolnog prostora Doma zdravlja;rukuje, kontroliše i održava u ispravnom stanju instalacije centralnog grijanja u glavnoj zgradi i peći na pelet u područnim ambulantama evidentira prijave kvarova na aparatima, uređajima i drugim osnovnim sredstvima;vrši popravku ukoliko je to u mogućnosti, a ukoliko nije, o tome obavještava šefa službe; vodi evidenciju o izvršenim radovima i vrši i druge poslove iz djelatnosti svoje struke; vodi računa o urednosti i higijeni radnog mjesta i ne dozvoljava pristup neovlaštenim osobama i nastanak mogućeg kvara zbog subjektivne greške; u slučaju potrebe (hitnosti, bolovanje) mijenja i pomaže ostalim radnicima u službi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, glavne sestre i direktora ustanove za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru.Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: 7,5 h, jednosmjenski rad.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

 

 • SSS III stepen mašinski smjer-vodoinstalater,
 • Radno iskustvo 5 godina

 

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi mašinskog smjera
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvukod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima (vodoinstalaterski, keramičarski, molerski, bravarski) koje je kandidat obavljao.

 

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni list“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

 

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

 

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: dipl.iur. Mirha Čolo, tel: 030 509 461

 

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

 

Javna ustanova

”Dom zdravlja”

Travnik

Ul. Vezirska broj l.

 

Prijava na javni oglas

Službaopćih, pravnih, kadrovskih i drugih tehničkih poslova sa naznakom na koverti

”NE OTVARATI“

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

 

 

 

DIREKTOR

 

Prim.mr.sci. Meštrovac Sakib

Spec. medicine rada

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.