Binas dd Bugojno

 • Rad na određeno vrijeme
 • Bugojno

Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5. i člana 7. Pravilnika o radu, Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika, broj: 06K-512/23 od 15.03.2023. godine, v.d. direktor privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

Član 1.

 

 1. Radnik proizvodne linije, 5 izvršilaca, na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 2. Pirotehničar, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 3. Radnik u održavanju kruga, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 4. Pirotehničar- 3 izvršioca na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 5. Radnik proizvodne linije, 3 izvršioca, na određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 6. Rukovalac na mašinom za izradu plastičnih proizvoda, 2 izvršioca, na određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 7. Pirotehničar-pripravnik,1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 8. Pirotehničar-pripravnik, 2 izvršioca, na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
 9. Ekonomista, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci;

 

Član 2.

 

Kratak opis poslova i posebni uslovi otrebni za zasnivanje radnog odnosa, kako slijedi:

 

 1. Radno mjesto: Radnik proizvodne linije

Opis poslova: Poslovi na raznim doradnim mašinama obrade metala, poslovi na poluautomatima, Index mašinama;

Posebni uslovi: stručna sprema –II, III, IV stepen, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 Potrebni uslovi: stručna sprema –II, III stepen, poželjno radno iskustvo na

navedenim poslovima;

 1. Radno mjesto Pirotehničar

Opis poslova: poslovi i radni zadaci kontrole toka proizvodnje odjeljenja laboracije, rad sa složenim kontrolnicima, očna i dimenziona kontrola sklopova i podsklopova uz pridržavanje odredaba TP.

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, pirotehničar/metalski/opšti/tehnički, neophodno iskustvo za obavljanje poslova i radnih zadataka sa eksplozivnim materijama najmanje 6 mjeseci.

 1. Radno mjesto Radnik u održavanju kruga

Opis poslova: Poslovi čiščenja i održavanja kruga, posluživanje peči za centralno    grijanje, utovar i istovar elemenata.

Posebni uslovi: stručna sprema – II i III stepen –  neophodno radno  iskustvo na navedenim poslovima .

 1. Radno mjesto Pirotehničar

Opis poslova: Poslovi laboracije namjenskih proizvoda, radi na složenim poslovima laboracije podsklopova, sklopova i završne laboracije po stručnom uputstvu za rad i izvodu TP.

Posebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen,: pirotehničar/metalski/opšti/tehnički, neophodno radno iskustvo najmanje 6 mjeseci.

 

 1. Radno mjesto: Radnik proizvodne linije

Opis poslova: Poslovi proizvodne  linije površinske zaštite dijelova, odmaščivanje, bajcovanje, skdanje komada sa nosača, izduvavanje komada zrakom i sl po nupustvu za rad.

Posebni uslovi: stručna sprema – II I III stepen, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto: Rukovalac na mašinama za izradu plastičnih proizvoda

Opis poslova: -obavlja poslove koji su planirani na plast. automatima u serijskoj proizvodnji pozicija u skladu sa uputstvom rada na istim i tehnološkim postupkom;

Posebni uslovi: stručna sprema –II i III stepen, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima;

 1. Radno mjesto Pirotehničar-pripravnik

Opis poslova: radi na složenim poslovima prerade exploziva presovanjem po stručnom uputstvu pretpostavljenog i izvodu TP;

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički.

 1. Radno mjesto Pirotehničar-pripravnik

Opis poslova: Poslovi laboracije namjenskih proizvoda, radi na složenim poslovima laboracije podsklopova, sklopova i završne laboracije po stručnom uputstvu za rad i izvodu TP.

Posebni uslovi: stručna sprema –  III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički.

 1. Radno mjesto: Ekonomista

Opis poslova: Obavlja poslove iz oblasti finansijskog knjigovodstva i platnog prometa, prati, definiše, i vrši  obradu dokumentacije, poslovi na kalkulaciji cijena proizvoda.

Posebni uslovi: Završen ekonomski fakultet VII stepen ( VSS), poznavanje rada na računaru, neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 

Član 3.

 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu za tražena radna mjesta;
 • uvjerenje o državljanstvu.

U prijavi obavezno naznačiti adresu i broj kontakt telefona.

Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu: “Binas” d.d. Bugojno, Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom “prijava na konkurs – ne otvaraj”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.

Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje poslova, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka su u obavezi dostaviti samo oni kandidati koji budu primljeni u radni odnos na osnovu ovog konkursa.

 

 

V.D. direktor Društva

______________________

Dr. sc. Abaz Manđuka

Da biste se prijavili za ovaj posao, posjetite -.