Zavod za zdravstveno osiguranje SBK/KSB

 • Rad na određeno vrijeme
 • Novi Travnik

Broj:01-1-30-3- 250/21

Novi Travnik,13.10.2021 .godine

 

 

Na temelju člana 20a.  Zakona o radu FBiH(„Službene novine FBiH“broj:26/16 i 89/18), člana 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB(„Službene novine SBK/KSB“broj:7/19) ,člana  26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK  i člana 5. Pravilnika o radu, v.d. ravnatelj  Zavoda uz suglasnost v.d.zamjenika direktora Zavoda ,  donosi Odluku kojom raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika

na  određeno vrijeme

    Naziv radnog mjesta:

1. Stručni suradnik za analitičko-planske poslove- 1 (jedan) izvršitelj

 

          Opis poslova:

 

 • prati i primjenjuje propise vezane za izradu i izvršenje planskih dokumenata Zavoda
 • priprema i izrađuje dokumente Okvirnog budžeta Zavoda
 • izrađuje sve dokumente neophodne za izradu Financijskog plana Zavoda
 • izrađuje Financijski plan Zavoda
 • radi na izradi i potrebnim izmjenama Odluke o izvršenju Financijskog plana Zavoda
 • po potrebi izrađuje  izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda
 • priprema  i izrađuje kvartalne i godišnje  financijsko izvješće Zavoda
 • sudjeluje u izradi Plana javnih nabava Zavoda
 • prati realizaciju i provođenje Plana javnih nabava Zavoda
 • izrađuje informacije, izvješća i analize iz mjerodavnosti Službe za financijsko-računovodstvene poslove
 • vodi zakonom propisane evidencije iz oblasti analitičko-planskih poslova
 • izrađuje dodatna izvješća i analize sukladno sa ukazanom potrebom
 • izrađuje izvješća o radu Službe za financijsko-računovodstvene poslove
 • sudjeluje u pripremi i izradi Programa rada Zavoda i Izvješća o radu Zavoda
 • sudjeluje u izradi uputstava ,pravilnika i drugih provedbenih akata iz djelokruga rada Zavoda
 • sudjeluje u izradi odluka za Upravno vijeće Zavoda , a koje su vezane za donošenje i realizaciju Financijskog plana i izvješća o izvršenju Financijskog plana Zavoda
 • prati i provodi važeće propise vezano za financijsko –računovodstveno poslovanje Zavoda
 • odgovoran je za čuvanje i arhiviranje planskih i izvještajnih dokumenata Službe za financijsko-računovodstvene poslove
 • predlaže mjere za unapređenje kvaliteta usluga zdravstvene zaštite
 • sudjeluje u pripremi i izradi Ugovora sa zdravstvenim ustanovama o pružanju zdravstvene zaštite
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora Zavoda

 

 

Potrebni uvjeti za radno mjesto:

 

 • VII.stupanj stručne spreme, diplomirani ekonomist  odn. visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke
 • dvije godine radnog iskustva u struci

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja , Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji , uz obvezu pozivanja na poseban zakon.Svoju prednost prilikom zapošljavanja ovi kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima izdanim od strane mjerodavne institucije.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme a najduže do 1 godine.

Probni rad može trajati od jednog do najduže šest mjeseci.

Mjesto obavljanja rada je Zavod za zdravstveno osiguranje SBK/KSB-Novi Travnik, a radno vrijeme traje od 08.00 do 16.00 sati.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana  objave natječaja.

 

Kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja  su Niko Šušnja i Safet Alispahić.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u prostorije Zavoda za zdravstveno osiguranje u Novom Travniku ili poslati putem pošte na adresu: Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona Novi Travnik ,Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja,   Ul. Kralja Tvrtka broj 18 Novi Travnik, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ“.

 

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti(originali ili ovjerena fotokopija ,da nije starija od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane mjerodavnog tijela): rodni list, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o završenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu  u struci te kratak životopis.

 

Samo izabrani kandidat će biti  obvezan  u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati čije su prijave potpune i blagovremene dužni su pristupiti pismenom ispitu i intervjuu o čijem terminu održavanja će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili putem web stranice Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK Novi Travnik.

 

 

 

 

 VD  RAVNATELJ

 

                          ______________________

                       Dragan Solomun mr.ph.   

 

                                VD ZAMJENIK  DIREKTORA

 

                              ______________________

                                   Salem Hodžić dipl. ecc.

To apply for this job please visit -.