Srednja škola Vitez u Vitezu

 • Rad na određeno vrijeme
 • Vitez

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

 

SREDNJA ŠKOLA „VITEZ U VITEZU“

Ur.broj:153- 02-11-/21

Datum: 13.4.2021.godine

Temeljem članka3. stavak (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva Kantona Središnja Bosna („Službene novine KSB/SBK“, broj:6/20),Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine KSB/SBK“, broj: 7/19)“ i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-11.7-259/21 od 12.4.2021. godine i Suglasnosti nadležnog ministarstva broj: 03-30-6/2021-107 od 12.4.2021. godine,Srednja škola „Vitez u Vitezu“,objavljuje

 JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS ZA ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU, NA ODREĐENO RADNO VRIJEME NA RADNA MJESTA

 

1.Profesor ekonomske skupine predmeta, 1 izvršitelj – puna norma , na određeno radno vrijeme, do 30.6.2021. godine.

 1. Profesor prehrambene skupine predmeta, (dipl.inženjer prehrambene tehnologije, magistar inženjer prehrambene tehnologije) 1 izvršitelj- četiri sata tjedno (4) sata tjedno, na određeno radno vrijeme do 30.6.2021. godine

 

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 

Kandidati za natječaj pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:26/16 i 89/18), trebaju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnika u Srednjoj školi – VII/1 stupanj visoke stručne spreme ili 300 ECTS bodova po Bolonjskom procesu i položenu pedagoško-psihološku skupinu predmeta sukladno članku 81. Zakona o srednjem školstvu („Službene novine KSB/SBK“ broj:15/12).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi za oba ciklusa obrazovanjafakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog fakulteta (Rješenje o nostrifikaciji)
 • Potvrda zavoda za zapošljavanje o periodu čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme
 • Ovjeren prijepis ocjena sa fakulteta tijekom studija za oba ciklusa obrazovanja
 • Uvjerenje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (FZ MIO-PIO) o podatcima registriranim u matičnoj evidenciji kao dokaz o radnom stažu
 • Potvrda o položenom stručnom ispitu
 • Rješenje o tehnološkom višku izdato od mjerodavne institucije ili
 • Potvrdu o napotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaju
 • Kandidati koji žive u obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda trebaju dostaviti kućnu listu i za odrasle članove obitelji dokaz o neuposlenosti od mjerodavne institucije tj.općine prebivališta
 • (uvjerenje sa zavoda za zapošljavanje, rodne listove za djecu)
 • Rodni list-vjenčani list i uvjerenje o državljanstvu

 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta kod prijema u školu prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna, dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu.

Primljeni kandidati rad obavljaju u Srednjoj školi „VITEZ u VITEZU“, a radno vrijeme je sukladno utvrđenom rasporedu.

Kandidati prijavljeni na natječaj čija je prijava i prispjela dokumentacija potpuna i pravodobna dužni su pristupiti pismenom testiranju koje će se obaviti u prostorijama Srednje škole „Vitez, u Vitezu“.Kandidati biti će obaviješteni telefonski i putem web stranice škole.

 

 

Pismeni ispit sastoji se od 10 pitanja kojima se provjeravaju ispitne oblasti vezane za: zakonski okvir djelovanja srednje škole; izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija) i pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno-obrazovnog rada; opće znanje. Svako pitanje boduje se jednim bodom tako da je maksimalan broj bodova na pismenom ispitu 10 bodova. Na pismenom ispitu potrebno je osvojiti minimalno 6 bodova što predstavlja uvjet za pristupanje intervjuu. Pismeni ispit traje 30 minuta.

Kandidat koji ne pristupi pismenom ispitu smatra se da je odustao od prijave na javni oglas.

 

Intervju se sastoji od 5 pitanja.Svaki član Povjerenstva za provođenje javnog oglasa daje od 1 do 5 bodova tako da maksimalan broj bodova na intervjuu može biti 15 bodova.Pitanjima naintervjuu utvrđuju se: sposobnost i vještina komunikacije, interesi, profesionalni ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u školi.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je odustao od prijave na javni oglas.

Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijemu u radni odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

 

Kandidati koji budu primljeni, prije stupanja u rad dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

 

Prijave se podnose Povjerenstvu za provedbu javnog oglasa, preko poslodavca koji je raspisao javni oglas.

Prijave sapotrebitom dokumentacijom dostaviti osobno u tajništvo Srednje škole „Vitez u Vitezu“ ili preporučeno na adresu: Srednja škola „Vitez“, ulica Ilije Petrovića, b.b., 72250 Vitez, s naznakom: „Prijava  na  javni oglas – NE OTVARATI“. Na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Javni oglas o prijemu djelatnika za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje otvoren 8 dana, od dana objave obavijesti u dnevnom tisku (DNEVNI LIST).

Za dodatna objašnjenja obratiti se na broj telefona 030/711-656 (Kontakt osoba:Dragica Matošević, tajnik škole).

Razmatrati će se samo prijave kandidata prijavljenih na javni natječaj koje su podnesene pravodobno i potpune, te koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa.

Kandidate čija dokumentacija nije potpuna Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa će obavijestiti putem internet stranice škole.

Isprave i dokazi se prilažu u ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseciod dana izdavanja od strane nadležnog organa ili originalu,a kućna lista i rodni list moraju biti iz vremena natječaja.

 

SREDNJA ŠKOLA „VITEZ U VITEZU“

RAVNATELJICA:

____________________

ADRIJANA PEŠA; PROF.

To apply for this job please visit -.