Mješovita srednja škola Vitez u Vitez

 • Rad na određeno vrijeme
 • Vitez

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija BiH

Srednjobosanski kanton

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ”VITEZ” VITEZ

Ul.Ilije Petrovića b.b. 72 250 Vitez, Tel./Fax.: 030/717-540, mail:mssvitez@gmail.com

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01, 11/04“), člana 4. Pravilnika o prijemu radnika u JU MSŠ „Vitez“ u Vitezu,odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole „Vitez“, broj:01-327/20               od  05.08.2020. godinei odluke broj:01-382/20 od 01.09.2020. godine te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK-a za prijem , broj:  03-30-3/2020-162 od 25.08.2020. godine te saglasnosti, broj:03-30-sl/20 od 07.09.2020. godine, Mješovita srednja škola „Vitez“ u Vitezu, raspisuje.-

 

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

 

I  Na neodređeno radno vrijeme

 

 1. Profesor elektro grupe predmeta, 1 izvršilac,16 časova nastave sedmično,diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektronika, telekomunikacije ili automatika, profesor elektrotehnike (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova).

 

II  Na određeno radno vrijeme do 30.06.2021. godine

 

 1. Profesor elektro grupe predmeta, 1 izvršilac, 8 časova nastave sedmično,diplomirani inžinjer elektrotehnike ili profesor elektrotehnike (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova ili minimalno završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova),
 2. Profesor fizike, 1 izvršilac, 15 časova nastave sedmično (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova ili minimalno završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova),
 3. Profesor fizike, 1 izvršilac, 2 časa nastave sedmično (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova),
 4. Profesor historije, 1 izvršilac, 10 časova nastave sedmično do povratka radnice sa bolovanja, a najdulje do 30.06.2021. godine (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova ili minimalno završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova),
 5. Profesor historije, 1 izvršilac, 2 časa nastave sedmično do povratka radnice sa bolovanja, a najdulje do 30.06.2021. godine (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova),
 6. Profesor biologije, 1 izvršilac, 11 časova nastave sedmično (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova),

7.Profesor saobraćajne grupe predmeta, 1 izvršilac, 11 časova nastave sedmično, diplomirani saobraćajni inženjer, smjer drumski saobraćaj(VSS najmanje VII/1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova ili minimalno završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova ),

8.Profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac, 4 časa nastave sedmično, diplomirani ekonomist (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova ili minimalno završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova),

 1. Profesor bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 8 časova nastave sedmično (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova ili minimalno završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova),
 2. Profesor engleskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 časova nastave sedmično do povratka radnice sa funkcije, a najdulje do 30.06.2021. godine (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova ili minimalno završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova).
 3. Profesor engleskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 3 časa nastave sedmično do povratka radnice sa funkcije, a najdulje do 30.06.2021. godine (VSS najmanje VII /1 ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS bodova).

Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslovasvi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta,završen odgovarajući fakultet.

 

Kandidati trebaju dostaviti:

 

– prijavu sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno mail adresa , naziv

radnog mjesta za koje se prijavljuje,  kao i spisak dokaza koje prilažu i svojeručni potpis,

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta(za radna mjesta: profesor elektro grupe predmeta, profesor saobraćajne grupe predmeta te profesor ekonomske grupe predmeta),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (za pozicijupod rednim brojem: 1. na neodređeno

radno vrijeme je obavezno, a  za pozicije pod rednim brojem 2. ukoliko kandidati posjeduju).

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili ostao bez nastavne norme obavezan je pored prijave na javni oglas dostaviti i rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaju i ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen  tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne normete isti ne podliježe pismenom testiranju, ali ima obavezu pristupiti intervju (razgovoru sa direktorom škole) u vrijeme dok traje pismeni ispit.

Rješenje ili potvrda i bodovna lista prilažu se u ovjerenoj fotokopiji ili originalu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme.

Ako se na javni oglas prijavi više  nastavnika s pravom prioriteta, prednost se daje nastavniku koji je ostao bez dijela pune norme u odnosu na nastavnika koji je primljen na neodređeno vrijeme i nepotpunu normu.

Ako se na javni oglas za dopunu norme prijave nastavnici u istom statusu, tj. nastavnici koji su ostali bez dijela pune norme, nastavnici prilažu bodovnu listu od kojih se vrši izbor za prijem na dopunu u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-u.

Ako se na javni oglas, a s pravom prioriteta prijavi nastavnik iz škole koja nastavu izvodi na bosanskom ili hrvatskom jeziku, prednost ima nastavnik iz škole u Kantonu koja radi po istom NPP-u, a ako je više takvih nastavnikiz škole prednost ima nastavnik s dužim radnim stažem u obrazovanju nakon diplomiranja, odnosno stjecanja propisane stručne spreme za radno mjesto.

Ako se na javni oglas iz srednje škole, a s pravom prioriteta prijavi nastavnik iz osnovne i srednje škole, prednost ima nastavnik iz srednje škole iz Kantona i NPP-a na kojemu škola izvodi nastavu, a ako je više takvih  nastavnika iz srednje škole prednost ima nastavnik sa dužim radnim stažem u obrazovanju nakon diplomiranja, odnosno stjecanja propisane stručne spreme za radno mjesto.

Ako se na osnovu prioriteta prijave kandidati s istim uslovima, prednost se daje kandidatu koji ostvaruje prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica  uz obavezu dostavljanja odgovarajućeg dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

Dodatni kriteriji prijema pod jednakim uslovima odnose se na sve prijavljene kandidate u javnom oglasu koji ispunjavaju opće i posebne uslove.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije stupanja na posao, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Uz prijavu se u originalu ili ovjerenim fotokopijama (ne starijim od 6 mjeseci) prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu.

Razmatrati će se samo prijave kandidata prijavljenih na javni oglas koje su podneseno pravovremeno, koje su potpune te koje ispunjavaju formalne uslove iz javnog oglasa.

Testiranje kandidatakoji ispunjavaju uslove(pismeni  i usmeni ispit) obaviti će seu prostorijama Mješovite srednje škole „Vitez“ u Vitezu, 07.10.2020 . godine u  10  sati uz obavezno poštovanje propisanih epidemioloških mjera.Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrati  će se da su odustali od prijave na javni oglas.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave.

Prijave slati putem pošte preporučeno na adresu:

 

Mješovita srednja škola „Vitez“ u Vitezu

Adresa:Ilije Petrovića b.b.

72 250 Vitez

Sa naznakom: „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 Sve dodatne informacija mogu se dobiti na mail:mssvitez@gmail.com.

 

Direktorica škole

                                                                               (Halima Al-Shamali, prof)

 

To apply for this job please visit -.