Natječaj

  • Rad na neodređeno vrijeme
  • Novi Travnik

Website JU Osnovna škola "Novi Travnik"

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA “NOVI TRAVNIK” 72290 NOVI TRAVNIK, Ljudevita Gaja bb

IB:4236199540007; Tel:030/793-027; Fax:030/791-850; Email:os.novi.travnik@tel.net.ba
Datum:15.09.2020.

Broj:01-34-280/20

 

Osnovna škola „Novi Travnik“ iz Novog Travnika na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB („Službene novine KSB“ broj 11/01 i 17/04), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB („Službene novine KSB“ broj 7/19),  odluke o suglasnosti Vlade KSB za raspisivanje natječaja broj:03-30-3/20, te odluke Školskog odbora broj:04-34-171/20, objavljuje:

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

 

–          Učitelj razredne nastave – puna norma, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog bolovanja, a najdulje do 30.06.2021. godine

–          Učitelj razredne nastave – puna norma, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka djelatnika imenovanog na profesionalnu funkciju, a najdulje do 30.06.20201. godine,

–          Edukator – rehabilitator, puna norma, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine,

–          Nastavnik matematike – 12 sati, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine

–          Nastavnik fizike – 8 sati, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine

–          Nastavnik likovne kulture – 8 sati, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljnog bolovanja, a najdulje do 30.06.2021. godine

–          Nastavnik njemačkog jezika – 2 sata, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30.06.2021.

godine

–          Nastavnik engleskog jezika – 5 sati, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB, („Službene novine KSB“ broj 11/01 i 17/04), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za osnovne škole, (”Službene  novine KSB”, broj: 17/12),  Pedagoškim  mjerilima za osnovne škole, („Službene novine KSB“, broj 8/05), te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

Uz prijavu na natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

–      Izvadak iz matične knjige rođenih,

–      Uvjerenje o državljanstvu,

–           Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu (VII. stupanj, 300 ECTS bodova)

–           Prijava (sa adresom stanovanja, brojem telefona, e-mail adresom, putem koje će se obavljati

komunikacija sa kandidatima, naznakom pozicije na  koju se prijavljuje, popis priložene dokumentacije) uz obvezan vlastoručni potpis

–           Životopis

 

Povjerenstvo za provođenje natječaja sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, obavit će obvezni pismeni ispit i usmeni intervju.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog  ugovora za djelatnost osnovnog školstva u SBK („Službene novine KSB“ broj: 9/20).

Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti na intervju na kojem će biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Kandidati će pravodobno biti informirani o nadnevku i mjestu održavanja pismenog  ispita i usmenog intervjua putem e-maila najmanje dva dana prije održavanja ispita.

Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu i usmenom intervjuu bit će eliminirani iz daljnje natječajne procedure.

Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna,  putem e-maila.

Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama KSB-a i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama KSB-a, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva, („Službene novine SBK“ broj: 9/20). Kandidati koji se javljaju na dopunu norme sa statusom na neodređeno vrijeme trebaju dostaviti: potvrdu o broju sati iz škole u kojoj rade sa područja KSB-a i broju sati koji nedostaju, te ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela norme, te potvrdu o dužini radnog staža (MIO).

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonom o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, uz obvezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od mjerodavnih institucija, (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj.

Mjesto obavljanja rada je Novi Travnik, a radno vrijeme u skladu s Pedagoškim mjerilima za osnovne škole.

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Plaća u skladu s Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u KSB.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava kandidata koji nije dostavio obveznu dokumentaciju traženu natječajem.

Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi 30 dana nakon okončanja natječajne procedure.

Za sve dodatne dodatne obavijesti kandidati mogu kontaktirati tajništvo škole na broj telefona škole.

Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa

na web stranici škole https://os-ntravnik.mozks-ksb.ba/, te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK-a koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj dostavljati Povjerenstvu  za provođenje natječaja isključivo poštom na adresu Škole s naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

 

Ravnateljica Škole:

______________________

Anđa Džambas

To apply for this job email your details to os.novi.travnik@tel.net.ba