JP BH POŠTA doo Sarajevo

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“ br. 54/19), Odluke o postupku prijema u radni odnos broj: U.D.-01-04-15015-1/21  od 26.10.2021. godine, člana 14. Pravilnika o radu ,,JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo i  Odluke  o potrebi prijema u radni odnos broj: U.D.1-04.-12003-4/21 od 15.09.2021. godine, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Travnik, raspisuje:

 

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos

  Služba za poštansku eksploataciju:

 

Pošta II reda 70230 Bugojno:

  1. Poštar – 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova za radno mjesto „ Poštar“ pod rednim brojem 1:

 

Vrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice; Vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu; Vrši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki; Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; Vrši prijem uplata na domu; Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića; Vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu; Vrši prijem pošiljki na adresi pošiljaoca. Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim;Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „do broja ??“ i dr.; Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Poslove Poštara obavlja vozilom ili bez njega. Po potrebi obavlja poslove Dostavljača. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

 

Opći i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Za  radno mjesto pod rednim brojem 1. „Poštar“ kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list;
  2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
  3. Prijava o mjestu prebivališta (ne starija od 6 mjeseci),
  4. Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi – IV ili III stepen;

5.Dokaz o 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima sa SSS nakon  završenog školovanja;

NAPOMENA: Demobilizirani branilac i članovi porodice demobiliziranog branioca, da bi mogli ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim u uvjetima u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FbiH„ br.54/19), dužni su, uz prijavu na radno mjesto za koje su se prijavili, pored ostalih dokaza dostaviti i sljedeće dokaze:

  1. Dokaz o statusu demobiliziranog branioca ili člana porodice demobiliziranog branioca (potvrda, uvjerenje i sl.)
  2. Dokaz da se demobilizirani branilac ili član porodice demobiliziranog branioca, koji se prijavljuje na oglas vodi na evidenciji nezaposlenih lica, ne stariji od 30 dana.

Probni rad nije predviđen za navedeno radno mjesto.

Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto na koje se kandidat  prijavio  dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca koja pored osnovnih podataka sadrži podatke na kojim  poslovima je radio ili radi, sa kojom stručnom spremom i sa precizno  navedenim periodom angažovanja  ili  Uvjerenjem  porezne uprave –prijavno-odjavni  segment koje  pored osnovnih podataka sadrži podatke  na kojim  poslovima  je radio ili radi, sa kojom stručnom spremom i sa precizno  navedenim periodom angažovanja.

Radno iskustvo stečeno  stručnim  osposobljavanjem ili volontiranjem dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca koja sadrži osnovne podatke o kandidatu, na kojim poslovima je radio, sa kojom stručnom spremom, sa precizno  navedenim  periodom angažovanja, broj i datum  ugovora o stručnom osposobljavanju, odnosno volontiranju.

Uvjerenja o uplaćenim doprinosima (PIO listing) se neće priznavati kao dokaz za traženo radno iskustvo. Potvrda prethodnog poslodavca ili Uvjerenje porezne uprave  koja ne sadrži sve tražene podatke neće se priznavati kao dokaz za traženo iskustvo. Potvrda prethodnog poslodavaca koja ne sadrži sve tražene podatke i u kojoj nije naveden broj i datum ugovora o volontiranju, odnosno stručnom osposobljavanju  neće se priznavati  kao dokaz za traženo radno iskustvo.

Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, pismenom i usmenom  dijelu ispita.

Polaganju ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kandidat je položio  pismeni dio ispita  i ima pravo  pristupiti usmenom dijelu ispita  ako njegov ukupan broj  bodova na pismenom dijelu ispita  iznosi najmanje 70% od maksimalnog  broja bodova, koliko se može ostvariti  na pismenom  dijelu ispita.

Procedura  izbora kandidata i obavještavanje kandidata o provođenju  pojedinačnih faza  postupka izbora  kandidata  provodi se u skladu sa Odlukom o postupku  prijema u radni odnos broj: U.D.-01-04-15015-1/21 od 26.10.2021. godine i Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine.

NAPOMENA: Za navedeno radno mjesto, pored pitanja iz općeg znanja, ostali dio pitanja na pismenom dijelu ispita odnosi se na: oblast poslova kojim se bavi Društvo, Zakon o poštanskom prometu FBiH, Zakon o poštama BiH, Opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga BiH i druge zakonske i podzakonske akte koji reguliraju oblast poslova kojim se bavi Društvo.

Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa.

Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu na kućnu adresu koja je navedena u prijavi na oglas, kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena na prijavi i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. Ako uredno obaviješten kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu javnog oglasa.

Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno, odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi manji broj kandidata.

Pitanja na usmenom dijelu ispita  imaju za cilj da utvrde  stepen znanja  i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova  radnog mjesta  na koje se prijavio.

Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i jasnom naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koji su nabrojani za radno mjesto na koje se prijavljuje. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi dostavlja se u ovjerenoj kopiji, budući da se dostavljena dokumentacija neće vraćati. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje.

Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama ,,Dnevni avaz“ na adresu: „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Travnik, Ul. Prnjavor br.11, 72270 Travnik sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas, uz naznaku – redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta i poštu.

 Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

To apply for this job please visit -.