Konkurs za prijem pripravnika

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15 i 07/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona  („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15) i člana 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012.godine, direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-55/16 od 07.11.2016. godine, raspisuje

K O N K U R S

Za  prijem pripravnika za obavljanje pripravničkog staža

I

1. Dva pripravnika u Službu za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.

Uslovi: VSS VII stepen ili Master (300 ECTS bodova) društvenog smjera, bez predhodnog radnog iskustva.

II

Raspored pripravnika vrši direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu treba priložiti :

- Pismo namjere

- Biografija

- Ovjerenu Izjavu o neposjedovanju radnog iskustva

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o obavljanju pripravničkog staža dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

IV

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama Faktor i Dnevni list dana 12.11.2016. godine, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana   objavljivanja konkursa.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Broj: 01-34-1496/16

Datum, 10.11.2016.godine

 

v.d. direktor

Željko Lončar dipl. oec.

 

 

Ažurirano (Petak, 11 Studeni 2016 14:23)