Konkurs za prijem zaposlenika-Biro Jajce

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12. 12/15 i 07/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona  („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15) i člana 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012.g. direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK/KSB, i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-54/16 od 07.11.2016. godine, raspisuje

K O N K U R S

Za  prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

I

1. Biro Jajce: Savjetodavac II, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Uslovi: VŠS ili Bachelor (180 ECTS bodova), društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit.

Opis pozicije: uvođenje i skidanje s evidencije, uključujući i prvo prijavljivanje, savjetodavni intervju sa nezaposlenim osobama, zaključno sa završenom srednjom školom, brisanje iz evidencije po savjetodavnom intervjuu, prijem i obrada zahtjeva za novčane naknade, prijem i obrada zahtjeva za dokup staža, izrada rješenja o brisanju s evidencije, izrada rješenja o pravu na zdravstvenu zaštitu, informativni seminari, prijem i obrada zahtjeva za poticaje, posredovanje i zapošljavanje uz posredovanje i druge poslove koje odredi šef, direktor i zamjenici direktora.

II

Raspored zaposlenika vrši direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora.

Svi kandidati sa liste za uži izbor bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu treba priložiti :

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o stručnom ispitu,

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Dokaz o radnom iskustvu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat odgojne mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (članak XI.1. Ustava Bosne i Hercegovine i nije izabrani stranački dužnosnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hrecegovine „Službene novine F BiH, broj:70/08“).

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

IV

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama Faktor i Dnevni list dana 12.11.2016. godine, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana   objavljivanja konkursa.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Broj: 01-34-1497/16

Datum, 10.11.2016.godine                                                                   

v.d. direktor

Željko Lončar dipl. oec

Ažurirano (Petak, 11 Studeni 2016 14:19)