free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Oglasi

BH POŠTA - Centar pošta Travnik - OGLAS

BH POŠTA
Centar pošta Travnik

Na osnovu Uredbe  o postupku  prijema u radni odnos  u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine,Odluke o postupku prijema u radni odnos broj: U.D.-01-3.2.-4433-1/19, od 12.03.2019. godine, člana 14. Pravilnika o radu "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Zaključka br.183.4.7 Uprave Društva broj: U.D-01-3.2-18039/18.4.7, od 03.12.2018. godine i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: U.D.-01-3.2.-19304-5/18,  od 21.12.2018. godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: U.D.-01-3.2.-19306-5/18, od  31.12.2018. godine Centar pošta Travnik, raspisuje

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

Služba za poštansku eksploataciju

Pošta II reda 70230 Bugojno

1. Dostavljač - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme;

2. Operator - šalterski radnik  1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta II reda 72270 Travnik

3. Dostavljač - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme;

4. Operator - šalterski radnik  1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta III reda 70220 Donji Vakuf

5. Dostavljač - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

6. Operator - šalterski radnik  1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta IV reda 72290 Novi Travnik

7. Dostavljač - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta III reda 72283 Turbe

8. Dostavljač - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja postojećeg radnika ;

Opis poslova  za radna  mjesta pod rednim brojevima  1., 3., 5., 7. i 8. :

Vrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice; Vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu; Vrši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki; Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; Vrši prijem uplata na domu; Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića; Vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu; Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec, a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim; Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „ do broja ??“ i dr; Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radna mjesta pod  rednim brojevima: 1., 3., 5., 7. i 8. kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

1. Izvod iz matične knjige rođenih-rodni list;

2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

3. Prijavu mjesta  prebivališta (ne stariju od 6.mjeseci );

4. Srednja škola –III stepen;

5. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva.

Opis poslova za  radna  mjesta pod rednim brojevima  2., 4. i 6.:

Vrši sve vrste uplata i isplata na platnom prometu, uputničkoj i štednoj službi; Obavlja poslove mjenjačke službe; Na šalteru prima sve vrste poštanskih pošiljaka i vodi evidenciju dnevnih radova; Trebuje i preuzima poštanske marke i vrijednosnice i vrši prodaju istih na šalteru pošte; Pruža telegrafske i faks usluge; Obavlja poslove pružanja telefonskih usluga putem kabinskih posrednika; Po potrebi organizuje tehnološki proces rada u svojoj smjeni; Odgovoran je za pravilno i bezbjedno rukovanja gotovim novčanim sredstvima, interveniše u slučaju smetnji i zastoja u radu; Vodi dnevnu i mjesečnu evidenciju i popunjava statističke obrasce pošte; Vodi kreditnice za korisnike; Vodi knjigu prispjelih i primljenih potražnica; Vrši kontrolu rada glavne i pomoćne blagajne; Vrši kontrolu prijema telegrama i vođenja računa telegrafskih usluga; Vrši kontrolu pregleda rada; Vrši svakodnevnu kontrolu unosa podataka i odgovoran je za tačnost istih; Po potrebi obavlja i poslove Blagajnika. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radna mjesta pod rednim brojevima  2.,4. i 6.  kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

1. Izvod iz matične knjige rođenih-rodni list;

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

3. Prijavu mjesta  prebivališta (ne stariju od 6.mjeseci);

4. Srednja škola –IV stepen;

5. Poznavanje rada na računaru;

6. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva.

Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava,dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (period angažovanja i stručna sprema radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (period angažovanja  i stručna sprema radnog mjesta). Uvjerenja o uplaćenim doprinosima  se neće priznavati  kao dokaz  za traženo radno iskustvo.

Poznavanje rada na ručunaru dokazuje se Certifikatom o poznavanju rada na računaru ili  kopijom razreda srednje škole u kojoj su kandidati imali predmet informatiku i kojim se dokazuje  položen ispit iz informatike, ili kopija položenog ispita na fakultetu.

Kandidat može da se prijavi na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio  samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, ukoliko su isti uslovi za radna mjesta.

Polaganju ispita mogu da pristupe samo kandidati koji su podnijeli  urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Komisija za izbor kandidata obavještava kandidate o datumu polaganja ispita  pismenim putem. Ako kandidat  ne pristupi  polaganju pismenog ili usmenog  dijela ispita, smatra se  da je odustao od učešća  u oglasnoj proceduri  i neće biti pismeno obaviješten o  ishodu javnog  oglasa. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, oblast poslova kojom se bavi Društvo i na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto, na koje se kandidat prijavio. Kandidati  koji polože pismeni dio ispita  polažu i usmeni dio ispita.

O datumu,vremenu i mjestu polaganja pismenog dijela ispita, bit će obaviješteni pismenim putem.

Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno  odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi mali broj kandidata.

Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno  potpisanu prijavu  sa kraćom biografijom i naznakom na koje radno mjesto se kandidata prijavljuje, kandidati su  dužni dostviti dokaze koji su nabrojati  za radno mjesto na koje se prijavljuje. Kandidati koji za radna mjesta za koja se traži Srednja škola III ili IV stepen  umjesto diplome o završenoj Srednjoj školi III ili IV stepen   dostave  fakultetsku diplomu neće biti uzeti u razmatranje. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi  ljekarsko uvjerenje.

Prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom,  biografijom i dokazima o ispunjavanju posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama ,,Oslobođenje“ na  adresu: Centar pošta Travnik, Prnjavor br.11, 72270 Travnik  sa naznakom  na koverti: Prijava na javni  oglas uz naznaku - redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta  i Poštu .

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ažurirano (Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 12:57)

 

Hering doo

Hering d.d. Široki Brijeg objavljuje

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos

1. Građevinski inženjer na gradilištu

2. Građevinski tehničar za poslove poslovođe na gradilištu

3. Tesarski radnik

4. Rukovatelj autodizalicom

5. Rukovatelj kranom

6. Skladištar

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, poželjno je da kandidati imaju radnog iskustva na traženim pozicijama.

Zainteresirane osobe za radna mjesta mogu svoje prijave poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , putem prijave na web stranici www.hering.ba ili se javiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati, psihologu rada Ceciliji Glavini, na mobitel broj 063 984 567.

Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja traženih mjesta.

 

Građevinar doo Novi Travnik

Građevinar d.o.o. Novi Travnik
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Građevinar doo Novi Travnik bavi se proizvodnjom građevinskog materijala, izvođenjem građevinskih radova visokogradnje, niskogradnje, instalacija te uslugama mehanizacije, raspisuje:

Oglas za prijem u radni odnos

 

Voditelj kamenoloma ......................................1 izvršilac

Uvjete koje kandidat treba ispunjavati:

- VSS - diplomirani inženjer rudarstva/ gelogije/ geotehnike

- Najmanje 3 godine radnog iskustva

- Položen stručni ispit

 

Prijave sa dokazom o stručnom spremi, radnom iskustvu i položenom stručnom ispitu, dostaviti na adresu: Građevinar doo Novi Travnik, Stojkovići bb, 722290 Novi Travnik, BiH sa naznakom : Prijava na Oglas ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Datum objave oglasa: 1.3.2019

Rok za prijavu od 30 od dana objave Oglasa.

 

Građevinar doo

 

Veterinarska stanica EKO VET

Veterinarska stanica EKO VET
Skender Vakuf-Kneževo
Tel: 063/415/377
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Kontakt osoba: Kazimir Ivić

 

Raspisuje oglas za prijem  u radni odnos VETERINARSKOG TEHNIČARA ...1 izvršilac

 

Zanimanje: Veterinarski tehničar, SSS, IV stepen

Radno iskustvo: Poželjno ali nije uvjet

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

 

Za sva dodatna pitanja obratiti se kontakt osobi od 8h do 17h.

 

EKO VET

 

 

 

 

 

GLOBAL TECNICAL SERVICE DOO

GLOBAL TECNICAL SERVICE DOO
Sarajevo

Telefon: 061/255/553, 033646/659
FAX: 033/220/241
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Potražuje radnike i to KOMERCIJALISTA-PRODAJA 2 izvršioca

Zanimanje: medicinski, veterinarski ili slicno
Završena škola ili fakultet: SSS ili VSS
Radno vrijeme: puno-40 sati u sedmici
Plača: fiksni + stimulativni
Mjesto rada: SBK, Kanton Sarajevo, i ZEDO

Kontakt osoba: Emina Šibić

Oglas ostaje otvoren do 1.4.2019.

------------------------------------------------------------------------------------------

Firma GTS doo takođe, potražuje radnike i to SPREMAČICE/ČISTAČICE više izvršilaca

Završena škola ili fakultet: osnovno i srednje obrazovanje
Plača: 450 KM
Mjesto rada: Kiseljak, Fojnica, Travnik


Kontakt osoba: Emina Šibić

Oglas ostaje otvoren do 1.4.2019.
 

Konkurs za prijem u radni odnos-Doktor medicine

Na osnovu člana 68. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBIH" broj: 46/10) i Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Busovača broj: 105/19 od 11.2.2019. godine direktor JU Doma zdravlja Busovača, r a s p i s u j e

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od dvije (2) godine

Radno mjesto: Doktor medicine - ljekar opšte prakse u Službi porodične medicine - 2 izvršioca

II - Uslovi

Kandidat trebaju uspunjavati opće i posebne uslove i to:

-Opći uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost
III-Posebni uslovi:
  • Završen medicinski fakultet – doktor medicine sa polozenim stručnim ispitom zvanja doktor medicine
  • Posjedovanje važece licence za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne ljekarske komore
IV-Potrebna dokumentacija
Uz prijavu sa ličnom biografijom kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:
- Doploma o završenom skolovanju
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-Licenca za samostalno obavljaljanje poslova u struci
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje o radnom iskustvu
Konkurs ostaje otvoren 21 dan od objav.u dnevnom listu Oslobođenje i na portalu radio Busovače zaključeno sa 7.3.2019.
Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, i td. a tačnost podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično materijalno. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zaatvorenoj koverti na adresu: JU Dom zdravlja Busovača ul. 1.mart/ožujak 72260 Busovača (Prijava na konkurs - Komisija za izbor)
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće se uzimati u razmatranje.
Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Direktor : prim.dr. Omer Hadžiradončić, spec.porod.medicine

 

Ažurirano (Ponedjeljak, 18 Veljača 2019 11:27)

 
Više članaka...
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 59