Profesor turskog jezika-Mješovita Srednja Škola Travnik

  • Rad na određeno vrijeme
  • Travnik
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“ U TRAVNIKU

Upravni odbor

Na osnovu člana 83. i 100. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“,  broj:  11/01 i 17/04 i 15/12),  a u skladu sa članom 4. Kriterija i procedura za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama („Službene novine  SBK“ broj: 9/18), odluke Upravnog odbora škole broj: 385/19 od 27.03.2019. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 03-34-3/2019-18  raspisuje se:
                                                                                       KONKURS

                                                                        za prijem u radni odnos

  1. Nastavnik turskog  jezika – 1 izvršilac na 4 časa, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2019.godine

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavu na javni konkurs u kojoj je kandidat dužan navesti: (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, biografija, dokazi koji se prilažu i koji se boduju prema Kriterijima i vlastoručni potpis.
  2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (VSS -VII stepen ili završen II ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova).
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,
  4. Uvjerenje o državljanstvu

Dodatna dokumentacija za bodovanje kandidata:

Prilikom prijave na raspisani konkurs, svaki kandidat treba dostaviti svu raspoloživu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa članom 12. Kriterija i procedura za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama („Službene novine SBK“ broj: 9/18.).

–          Dokaz o dužini radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (dokaz iz PIO/MIO),

–          Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

–          Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija,

–          Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao, nakon sticanja tražene školske spreme,

–          Rješenje o tehnološkom višku ili potvrda o nedostatku norme u školama SBK

–          Kućna lista-ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno vrijeme ili nema stalni izvor primanja, za svakog člana dokaz mjerodavnih institucija,

–          Uvjerenje/Potvrda Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK o napredovanju u zvanje mentor ili savjetnik

–          Potvrdu od zakonom mjerodavne institucije o ostvarenju prava u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/04 i 56/05), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/05 i 61/06) i Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodican („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 61/06).

Isprave i dokazi dostavljaju se u ovjerenoj kopiji ili orginalu. Dokazi za bodovanje i rodni list moraju biti iz vremena konkursa.

Osobe u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, proglašene tehnološkim viškom ili smanjenom normom prilažu samo dokaz o stručnoj spremi (za nenastavničke fakultete i dokaz o položenoj pedagoško-psihološkom obrazovanju), rješenje ili potvrdu o tehnološkom višku ili nadopuni norme i dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja stručne spreme-dokaz iz PIO/MIO. Kandidat koji se u prijavi na javni konkurs poziva na pravo prioriteta/prednosti  prema Kriterijima ili posebnom zakonu, dužni su uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu.

Napomena:

–          U školu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje smetnje predviđene  članom 19. Kriterija i procedura za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama.

–          Izbor i bodovanje kandidata će biti izvršeno u skladu s Kriterija i procedura za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama .

–          Termin održavanja intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove objavit će se  na EMIS web stranici škole www.e-skole.ba/mjesovita_srednja_travnik, a najmanje dva dana prije  dana određenog za intervju. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Kandidati koji se ne pojave na intervju naznačenog dana smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

–          Odluka o izboru/prijemu izabranog kandidata sa rang listom, smatra se dostavljenom javnom objavom na EMIS stranici škole, te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS stranici škole kojim teče i pravo na žalbu- Kandidat ima pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana objave na EMIS stranici škole.

–          Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao u roku od 7 (sedam) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne javne ustanove o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti, te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci, kao i uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

–          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave isključivo slati  putem preporučene pošiljke na adresu:

MSŠ “Travnik“ u Travniku, Školska broj 3., 72270 Travnik, sa naznakom „ Prijava na konkurs-NE OTVARATI“.

 Samo prijave kandidata koje su potpune i podnesene pravovremeno, te koje ispunjavaju formalne uslove konkursa, će biti uzete u razmatranje.

UPRAVNI ODBOR MSŠ „TRAVNIK“