JU Dom zdravlja Bugojno

  • Rad na neodređeno vrijeme
  • Bugojno

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

BUGOJNO

Na osnovu člana 20 a Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH»broj:26/16 i 89/18),člana 3 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona»broj 7/19,člana 6 Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i člana 10  Odluke o prijemu radnika broj :01/1- 5.912 od 13.9.2019.g  Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I . Radno mjesto

1.Medicinska sestra –tehničar     2 izvršioca

2.Spremačica                               1 izvršilac

Opis poslova

Pod 1.-Medicinska sestra -tehničar

-vodi kompletnu dokumentaciju i evidenciju o pacijentima

-asistira doktoru medicine pri obavljanju poslova

-obavlja administrativnu obradu recepata i uputnica

-pruža informacije pacijentu,zakazuje redovne i kontrolne preglede

-prima zdravstvene kartone i drugu medicinsku dokumentaciju

-obavlja administrativnu obradu zdravstvenih kartona,recepata,uputnica

-vrši prijavu zaraznih oboljenja,pravi izvještaj o oboljenjima,pravi izvještaj o uslugama

-brine o blagovremenom snabdjevanju lijekovima i potrošnom materijalu i sterilnosti instrumenata

-priprema pacijente za pregled

-postupa prema utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje zdravstvenih postupaka

-ordinira lokalne ,peroralne i parenteralne terapije

-vrši previjanje rana,inhaliranje,daje infuzije,vrši imobilizaciju

-pravi dnevne izvještaje po receptima

-obavlja i ostale poslove iz djelokruga rada medicinske sestre-tehničara koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran

-dužan je da vodi brigu o imovini i sredstvima za rad sa kojima radi

Pod 2.-Spremačica

-vrši čišćenje,pranje i spremanje ordinacija,hodnika i sanitarnih prostorija

-vrši dezinfekciju prostora,predmeta i pribora

-vrši transportovanje nečistog rublja

-vrši pranje sanitarnih čvorova

-kontroliše priključke za vodu,struju,plin i ostalo

-obavlja i druge poslove iz djelokruga svog radnog mjesta koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran

-dužan je da vodi brigu o imovini i sredstvima za rad

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Dom zdravlja Bugojno,radno vrijeme shodno Pravilniku o radu

II. Uslovi

Kandidati trebaju da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o radu kako slijedi:

Opći uslovi za radno mjesto pod 1 i 2

-da je državljanin BiH

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Posebni uslovi

Za radno mjesto pod 1.

Srednja škola zdravstvenog usmjerenja profil medicinska sestra-tehničar,položen stručni ispit,6 mjeseci radnog iskustva po položenom stručnom ispitu na poslovima medicinska sestra-tehničar,licenca za samostalan rad

Za radno mjesto pod 2.

Osnovna škola i 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima spremačice

III. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu  sa kratkom biografijom,koja mora biti potpisana,kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

Za radno mjesto pod 1. i 2.

-uvjerenje o državljanstvu,ne starije od 6 mjeseci

-izvod iz matične knjige rođenih,ne starije od 6 mjeseci

Za radno mjesto pod 1.

-svjedočanstvo za I,II,III i IV razred srednje škole i diplomu o položenoj maturi

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-uvjerenje o radnom iskustvu

-licencu za samostalno obavljanje poslova u struci izdato od nadležne komore

Za radno mjesto pod 2.

-svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

-uvjerenje o radnom iskustvu

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja,potvrde) kojim to dokazuju,te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Izabrani kandidati će biti dužni da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa.

IV. Postupak prijavljivanja

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom «Prijava na Javni oglas-ne otvarati» na slijedeću adresu: Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,Bugojno,Ambasadora Wagnera 15.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave.

Kontakt lica zadužena za davanje dodatnih obavještenja: Alagić Mersiha i Hadžiabdić Amina,tel.030 509-403

V. Postupak izbora kandidata

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavjestiti kandidate čije su prijave uredne,blagovremene i potpune,o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.Za kandidate pod rednim brojem 2 neće se održati pismeni ispit.

Izbor se vrši na osnovu utvrđenih kriterija.