JP BH Pošta doo – Oglas

 • Rad na neodređeno vrijeme
 • Travnik

Na osnovu Uredbe  o postupku  prijema u radni odnos  u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, Odluke o postupku prijema u radni odnos broj: U.D.-01-3.2.-4433-1/19, od 12.03.2019. godine, člana 14. Pravilnika o radu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, i Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: U.D.-01-3.1.-8022-4/19 S.L., od 09.07.2019. godine, U.D.-01-3.1.-8023-4/19 S.L., od  09.07.2019., U.D.-01-3.1.-9433-14/19 S.L, od  09.07.2019. godine, Centar pošta Travnik raspisuje:

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

Služba za poštansku eksploataciju

Pošta II reda 70230 Bugojno

 1. Dostavljač – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

 Pošta II reda 72270 Travnik

 1. Dostavljač – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme;

Pošta III reda 71270 Fojnica 

 1. Operator-šalterski radnik – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka sa neplaćenog odsustva  postojećeg radnika, a najduže do 1 ( jedne ) godine.

 Opis poslova  za radna  mjesta pod rednim brojevima  1. i 2.

 Vrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice; Vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu; Vrši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki; Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; Vrši prijem uplata na domu; Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića; Vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu; Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec, a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim; Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „ do broja ??“ i dr; Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radna mjesta pod rednim brojevima: 1. i 2. kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list
 2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
 3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci )
 4. Srednja škola – III stepen
 5. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva

 

Opis poslova za  radno  mjesto pod rednim brojem  3.

 Vrši sve vrste uplata i isplata na platnom prometu, uputničkoj i štednoj službi; Obavlja poslove mjenjačke službe; Na šalteru prima sve vrste poštanskih pošiljaka i vodi evidenciju dnevnih radova; Trebuje i preuzima poštanske marke i vrijednosnice i vrši prodaju istih na šalteru pošte; Pruža telegrafske i faks usluge; Obavlja poslove pružanja telefonskih usluga putem kabinskih posrednika; Po potrebi organizuje tehnološki proces rada u svojoj smjeni; Odgovoran je za pravilno i bezbjedno rukovanja gotovim novčanim sredstvima, interveniše u slučaju smetnji i zastoja u radu; Vodi dnevnu i mjesečnu evidenciju i popunjava statističke obrasce pošte; Vodi kreditnice za korisnike; Vodi knjigu prispjelih i primljenih potražnica; Vrši kontrolu rada glavne i pomoćne blagajne; Vrši kontrolu prijema telegrama i vođenja računa telegrafskih usluga; Vrši kontrolu pregleda rada; Vrši svakodnevnu kontrolu unosa podataka i odgovoran je za tačnost istih; Po potrebi obavlja i poslove Blagajnika. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

 Za radno mjesto pod rednim brojem 3.  kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih-rodni list
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)
 4. Srednja škola – IV stepen
 5. Poznavanju rada na računaru
 6. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva

 Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava,dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (period angažovanja i stručna sprema radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (period angažovanja  i stručna sprema radnog mjesta). Uvjerenja o uplaćenim doprinosima  se neće priznavati  kao dokaz  za traženo radno iskustvo.

Poznavanje rada na ručunaru dokazuje se Certifikatom o poznavanju rada na računaru ili  kopijom razreda srednje škole u kojoj su kandidati imali predmet informatiku i kojim se dokazuje  položen ispit iz informatike, ili kopija položenog ispita na fakultetu.

Kandidat može da se prijavi na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio  samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, ukoliko su isti uslovi za radna mjesta.

Polaganju ispita mogu da pristupe samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Komisija za izbor kandidata obavještava kandidate o datumu polaganja ispita  pismenim putem. Ako kandidat  ne pristupi  polaganju pismenog ili usmenog  dijela ispita, smatra se  da je odustao od učešća  u oglasnoj proceduri  i neće biti pismeno obaviješten o  ishodu javnog  oglasa. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, oblast poslova kojom se bavi Društvo i na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto, na koje se kandidat prijavio. Kandidati  koji polože pismeni dio ispita  polažu i usmeni dio ispita.

O datumu,vremenu i mjestu polaganja pismenog dijela ispita, bit će obaviješteni pismenim putem.

Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno  odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi mali broj kandidata.

Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno  potpisanu prijavu  sa kraćom biografijom i naznakom na koje radno mjesto se kandidata prijavljuje, kandidati su  dužni dostaviti dokaze koji su nabrojati  za radno mjesto na koje se prijavljuje.  Kandidati koji za radna mjesta za koja se traži Srednja škola III ili IV stepen  umjesto diplome o završenoj Srednjoj školi III ili IV stepen   dostave  fakultetsku diplomu neće biti uzeti u razmatranje. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi  ljekarsko uvjerenje.

Prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom,  biografijom i dokazima o ispunjavanju posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 14 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama ,,Oslobođenje“ i “Dnevni avaz” na  adresu: Centar pošta Travnik, Prnjavor br.11, 72270 Travnik, sa naznakom  na koverti:  Prijava na javni  oglas uz naznaku – redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta  i  Poštu. 

 Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

To apply for this job please visit Nema.