JKP “ČISTOĆA I ZELENILO” JAJCE d.o.o.

  • Rad na neodređeno vrijeme
  • Jajce

 

JKP “ČISTOĆA I ZELENILO” JAJCE d.o.o.

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl novine SBK“ broj: 7/19), člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JKP “Čistoća i zelenilo” Jajce d.o.o. broj: 01-4073/19 od 23.09.2019. godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 01-1976/20 od 08.06.2020. godine, v.d. direktora preduzeća raspisuje

J A V N I   O G L A S

 

I Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radno mjesto:

  1. Rukovodilac postrojenja za razdvajanje otpada – 1 (jedan) izvršilac

 

Kratak opis poslova:

Rukovodi i odgovara za ispravan rad na odlagalištu komunalnog otpada i postrojenja za razdvajanje otpada, organizira proces rada u postrojenju za razdvajanje otpada i koordinira rad po dnevnoj  dinamici; vodi potrebnu zakonsku i ostalu propisanu dokumentaciju vezanu za količinu i vrstu dopremljenog otpada, vrši kontrolu rada radnika u postrojenju i na deponiji s ciljem što kvalitetnijeg rada postrojenja; brine o disciplini nad povjerenim mu radnicima te po potrebi predlaže disciplinske postupke; pravi dnevno operativni plan rada za slijedeći dan; vodi dnevnu i mjesečnu evidenciju prisustva radnika na poslu; predlaže mjere za sankcionisanje i nagrađivanje radnika na razdvajanju otpada; lično zadužuje sva MTS-a potrebna za postrojenje i deponiju po popisnim listama i odgovara za daljnju upotrebu; vodi evidenciju o ličnim zaduženjima radnika u postrojenju i deponiji sa MTS i HTZ opremom; vodi brigu o HTZ opremi i zaštiti na radu; prati i kontroliše rukovanje i čuvanje povjerenih sredstava i brine se o sprovođenju i primjeni važećih pravilnika iz ove oblasti; brine o protupožarnoj opremi; svaki dan prije uključivanja postrojenja vrši vizuelni pregled postrojenja, ukazuje na nedostatke i koordinira na otklanjanju istih; vodi potrebnu evidenciju o popravkama, ugrađenim rezervnim i potrošnim dijelovima na postrojenju; kontinuirano prati stanje na deponiji i preduzima potrebne mjere na sanaciji i zatrpavanju posipnim materijalom deponovanih površina; sačinjava izvještaje i dostavlja ih direktoru preduzeća; blagovremeno izvještava usmeno i pismeno direktora o svim nastalim problemima i promjenama u postrojenju i na deponiji; postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu, te drugim općim aktima poslodavca.

Za svoj rad i rad postrojenja i deponije odgovara direktoru preduzeća.

II OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:
–  da je državljanin BiH,
–  da ima navršenih 18 godina,
– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
Pored općih uslova propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove, i to:

VŠS ili VSS, smjer: prirodni ili tehnički i radno iskustvo: 2 godine.

Probni rad nije predviđen.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Jajcu i ostalim mjestima po nalogu direktora.
Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava shodno Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH i Zakonu o dopunskim pravima branilaca KSB/SBK. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojim se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na oglas i kratku biografiju sa obaveznim podacima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa)
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Dokaz o radnom iskustvu,

  1. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju.

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Napomena: Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavio. Direktor će imenovati komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavijesti o raspisanom oglasu u dnevnim novinama Oslobođenje. Obavijest je objavljena dana 09.06.2020. godine. Tekst javnog oglasa je objavljen na oglasnoj tabli preduzeća, na web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i facebook stranici JKP Čistoća i zelenilo Jajce.

Kontakt telefon za davanje dodatnih obavještenja je: 030/656-149.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostavlja se lično na protokol preduzeća ili putem pošte preporučeno na adresu:

JKP  “Čistoća i zelenilo” Jajce d.o.o., H. V. Hrvatinića 1, 70 1010 Jajce
sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje, o čemu će Komisija pismeno obavijestiti kandidate.

vd. direktora: mr.sc. Adis Osmić

To apply for this job please visit -.