Javni oglas za prijem nastavnika u radni odnos – MSŠ Busovača

  • Anywhere
BOSNA  I  HERCEGOVINA

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI  KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA  SREDNJA  ŠKOLA  BUSOVAČA

       Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj 11/01), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole Busovača, broj: 01-449/19. od 04.07.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  br: 01-02-723/19 od 9.8.2019. R A S P I S U J E  se

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

I  Na neodređeno radno vrijeme 

  1. profesor bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac na punu normu,
  2. profesor ekonomske grupe predmeta i praktične nastave (PZV) – 1 izvršilac 18 časova,
  3. profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac 16 časova,
  4. profesor islamske vjeronauke – 1 izvršilac 14 časova,
  5. profesor fizike – 1 izvršilac 13 časova.

II  Na određeno radno vrijeme do 30.06.2020. godine

  1. profesor sociologije – 1 izvršilac 6 časova,
  2. profesor poslovnog prava – 1 izvršilac 2 časa,
  3. profesor latinskog jezika – 1 izvršilac 2 časa,
  4. profesor elektrotenike – 1 izvršilac 2 časa.

        Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK“, br. 15/02) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen  odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS.

Kandidati trebaju dostaviti:

– Prijava sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno mail adresa i naziv

   radnog mjesta za koje se prijavljuje,  kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta (za pozicije pod rednim brojem: 2, 7 i 9),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (za pozicije pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4 i 5 na neodređeno

  radno vrijeme je obavezno, a za ostale pozicije ukoliko kandidat posjeduje),

         Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

        Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa članom 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7 0d 13.6.2018. godine).

         Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem.

        Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

       Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

       Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

      Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni  i usmeni/praktični ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Busovači, u četvrtak, 22.8.2019. godine u 14,00 sati. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

      Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

 Prijave slati na adresu:

                                 MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA

                                        Kaćuni bb,

                                   72264 KAĆUNI

 

 Sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“

 Sve dodatne informacija mogu se dobiti na mail: mail@mssbusovaca.com.ba

 

 Direktor : Admir Hodžić

 

To apply for this job email your details to salcinovic.elvir@gmail.com