Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u SŠ “Uskoplje”

  • Anywhere
BiH
FBiH
Kanton Središnja Bosna
Srednja škola "Uskoplje"
u Gornjem Vakufu - Uskoplju

Objavljuje Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. predavač hrvatskog jezika - jedan izvršilac puna norma do povratka radnice s bolovanja,
2. predavač engleskog jezika - jedan izvršilac na 11 sati tjedne nastavne norme na neodređeno radno vrijeme,
3. predavač psihologije - jedan izvršitelj na 5 sati do 30.6.2020.
4. predavač tjelesne i zdravstvene kulture, puna norma do povratka djelatnika, do 30.6.2020.
5. predavač tjelesne i zdravstvene kulture, na 10 sati nastavne norme tjedno, do 30.6.2020.
6. predavač stručnih predmeta zdavstvena struke, ukupno 18 sati tjedne nastavne norme do 30.6.2020
7. Predavač zdravstvene njege, puna norma - na neodređeno radno vrijeme.
8. predavač farmakologije - jedan izvršitelj na 1 sat tjedno, do 30.6.2020
9. predavač računalstva - jedan izvršitelj na 16 sati tjedno, do 30.6.2020.
10. oredavač povijesti - jedan izvršitelj na 4 sata tjedno, do 30.6.2020.

Pored općih uvijeta predviđenih Zakonom o radu, Kandidati trebaju ispunjavati i uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o srednjem školstvu. pedagoskim mjrilima za srednje skole, 
dopuna nastavnog plana i programa za gimnazije i strukovne škole na hrvatsom jeziku u KSB-u i Pravilinka o sistematizaciji radnih mjesta u SŠ Uskoplje.

Kandidati trebaju dostaviti

– prijava sa kraćom biografijom, ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt telefon, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje,  biografija i dokazi koje prilaže i  Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

– zivotopis, vlastoručno potpisan

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu

-diploma o završenoj odgovarajućoj strućnoj spremi

– uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata

-potvrda po položenom stručnom ispitu

-potvrda o stažu

-potvrda o socijalnom statusu (ako kandidat živi u obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor primanja)

-potvrda o evidenciji na ZAvodu za zapošljavanje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem

Uz prijavu na natječaj, dužni su priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj kopiji ili original koji ne moze biti stariji od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave se neče uzimati u razmatranje.

Prednost u zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima ravojačenih branitelja uz obavezu pozivanja na zakon, što dokazuju odgovarajucom dokumentima (potvrde ili uvrenje i sl) koju prilaze uz Oglas. Povrenstvo za provođenje oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem EMIS web stranice.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa obavezni su pristupiti pismenom dijelu ispita, koji će se održati 21.8.2020. u 10 h. Intervju će biti 22.8.2020 u prostorijama škole u 10 h.

Ispit obuhvača uakonske okvirre, izvori verifikacije kvaliteta, pedagoško-didaktički aspekte, i odgojno obrazovni rad i opće znanje.

Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa na (EMIS www.e-skole.ba/srednja _skola_uskoplje)

Dodatne informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na email: sskola.uskoplje@tel.net.ba.com ili na kontakt tel 030/494/039

Prijave slati na adresu: SŠ Uskoplje GRadska bb 70280 Gornji Vakuf – Uskoplje u zatvorenoj koverti , s naznakom ne otvarati

Ravnatelj: David Perić

To apply for this job email your details to salcinovic.elvir@gmail.com