Javni oglas – Srednja škola Busovača

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Srednja škola” Busovača”

U Busovači

Datum: 13. 8. 2019. godine

NATJEČAJ

za popunu upražnjena radna mjesta

 1. Nastavnik hrvatskog jezika 19 nastavnih sati tjedno, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj
 2. Nastavnik engleskog jezika 7 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme do 30. 6. 2019. godine, jedan izvršitelj
 3. Nastavnik francuskog jezika 6 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme do 30. 6. 2010. godine, jedan izvršitelj
 4. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja 11 nastavnih sati tjedno, na neoodređeno vrijeme, jedan izvršitelj
 5. Nastavnik biologije 4 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme do 30. 6. 2019. godine, jedan izvršitelj
 6. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 21 nastavni sat tjedno, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.

I. Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati trebaju  ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o srednjem školstvu ( ”Sl. novine KSB/SBK”, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Dopunama nastavnog plana i programa za gimnazije i strukovne  škole na hrvatskom jeziku u KSB-u ( ”Sl. novine KSB”, broj: 17/12), VII/1 stupanj ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova).

II Kandidati trebaju obvezno dostaviti

Prijavu koja sadrži sljedeće elemente:

– Ime i prezime

– Adresa stanovanja

– broj telefona/mobitela

– e-mail adresa, naziv novina, EMIS web stranice u kojem je oglas objavljen,

– naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje

-životopis i dokazi koje prilaže i vlastoručni potpis na prijavi.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj preslici ili originalu iz vremena natječaja, ne starije od 6 mjeseci, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, te dokaze koji se boduju:

 1. Životopis,vlastoručno potpisan
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Dokaz (diplomu) o završenoj školi VSS (VII/1 stupanj ili  II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), za oba ciklusa, obrazovanja iz BiH, ili nekog drugod fakulteta diploma koju je izdao taj fakultet nostrificirana u skaldu sa zakonom.
 4. Uvjerenje o državljanstvu,
 5. Potvrda o položenom stručnom ispitu (za pozicije pod red. br: 1.,6. i 4. radni odno s na neodređeno vrijeme je obavezna), a za pozicije 2,4,5 ako imaju dostaviti.
 6. Potvrda o položenom pedagoško grupi predmeta za poziciju 6. -predavac ekonomske struke.
 7. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon stjecanja tražene stručne spreme za svaku navršenu godinu,
 8. Ovjerena kućna lista s dokazima mjerodavnih institucija za svakog člana obitelji kao dokaz socijalnog položaja (ako kandidat živi u obitelji u kojoj nitko nije zaposlen na neodređeno vrijeme ili nema stalni izvor prihoda),
 9. Potvrda o ukupnom radnom stažu u obrazovanju dokaz iz MIO/PIO

kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj preslici ili originalu iz vremena natječaja, ne starije od 6 mjeseci, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, a kučna lista i izvod iz matične knjige rođenih moraju biti iz vremena oglasa.

Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na natječaj koje su podnesene pravodobno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Povreenstvo za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem EMIS web stranice, kako i termin i mjesto testiranja na EMIS e-skole.ba/srednja_skola_busovaca.

Dodatne informacije mozete dobiti na tel 030/732/042 kontakt Ivana Smoljo, tajnica skole.

Priijave slati na adresu Srednja skola Busovača u Busovači ul. Kulina bana bb 72260 Busovača,sa naznakom ne otvarati -prijava na javni oglas. i navesti ime i prezime podnositelja prijave

 

Predsjednik školskog odbora

Anto Bašić

Ravnatelj skole

Stipo Krišto

To apply for this job email your details to salcinovic.elvir@gmail.com