Javni oglas – OŠ Busovača

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“, 72260 BUSOVAČA, 1.mart/ožujak bb

IB: 4236109140005, Tel. 030/733-179, Fax. 030/733-179, E-mail: o.s.busovaca@gmail.com   EMIS  https://www.e-skole.ba/osnovna_skola_busovaca

______________________________________________________________________________

Datum: 13. 8. 2019.

Broj: 03-927/19

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04) i članka 3. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Busovača“ (br: 02-923/19 od 6.8.2019.god.) , te suglasnosti Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-02-725/19 od  9. 8. 2019.god., Osnovna škola „Busovača“ objavljuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019./2020. godinu

 1. Učitelj njemačkog jezika………………1 izvršitelj………16 sati do 30. 6. 2020.
 2. Učitelj engleskog jezika……………….1 izvršitelj………19 sati do povratka djelatnika sa funkcije, a najdalje do 30. 6. 2020.
 3. Učitelj engleskog jezika……………….1 izvršitelj………13 sati na neodređeno radno vrijeme
 4. Spremačica…………………………………1 izvršitelj do povratka djelatnice sa bolovanja, a najdalje do 30. 6. 2020.

Opis poslova i radnih zadataka

 

Za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3.

 • planiraju gradivo za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi

 (godišnje),

 • sastavljaju pismene priprave,
 • izvode nastavu u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljaju ostale stručne poslove u svezi s ovim radom,
 • rade na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
 • prate učenje i vladanje učenika, pomažu im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispituju i ocjenjuju uspjeh učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
 • surađuju s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
 • brinu se za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
 • vrše dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
 • rade u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
 • organiziraju i sudjeluju u izvođenju školskih priredbi,
 • rade na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
 • prate stručnu literaturu i pedagošku literaturu,
 • obvezno vode svu potrebitu pedagošku dokumentaciju,
 • rade i druge poslove utvrđene programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
 • Učitelj voditelj razrednog odjela ( razrednik ) u okviru obveza razrednika obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

Poslovi ovog radnog mjesta zahtijevaju obavljanje poslova radi održavanja čistoće škole i školskog dvorišta, te urednosti inventara i unutrašnjosti školske zgrade.

Poslovi se obavljaju na temelju upustava i smjernica od strane ravnatelja i tajnika.

 • čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova)
 • čišćenje dvorišta od otpadnog materijala, snijega i lišća
 • dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija i namještaja
 • kurirski poslovi
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika škole

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

–          Osnovna škola „ Busovača“

 Radno vrijeme bit će utvrđeno rasporedom sati.

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH ( Sl. novine FBiH, 26/16 ), kandidati za radna mjesta 1.,2. i 3. trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka.

Prednost pri zapošljavanju

 1. Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta

 (tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno) ostvaren u školama u KSB (čl.8 stavak (3) Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB).

 1. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temeljuZakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

Obvezna dokumentacija

–          Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili EMIS-web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije,

–          Životopis

–          Izvadak  iz matične knjige rođenih

–          Uvjerenje o državljanstvu

–          Diploma o završenom fakultetu – VSS stupanj stručne spreme ili 300 ECTS bodova odgovarajuće struke. (za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 3.)

–          Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod brojem 4.)

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

–         Rješenje ili potvrdu o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazani sati koje radnik obavlja u školi u KSB i sati koji nedostaju za punu nastavnu normu,

–          Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme (dokaz iz PIO/MIO).

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj javni oglas obvezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intrevjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta – navesti prioritet.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

Način obavještavanja kandidata

 Obavijesti  koje će biti objavljene na https://www.e-skole.ba/osnovna_skola_busovaca

 –        Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna sa obrazloženjem,

–          Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,

–          Obavijest o rezultatima pismenog ispita – najkasnije 4 sata nakon završetka ispita.

–         Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Odlukom o prijemu i Listom uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole isključivo poštom u roku od osam dana od dana donošenja Odluke.

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Plaća u skladu s Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u KSB.

Način i rok prijave na javni oglas

Prijava na javni oglas podnosi se Povjerenstvu za provedbu javnog oglasa putem pošte na adresu škole u zatvorenoj koverti s naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.

Adresa škole je: Osnovna škola „Busovača“, 1. mart/ožujak bb, 72260 Busovača

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.

Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja – tajnica škole (030/733-095 ili e-mail: o.s.busovaca@gmail.com)

                                                                                                                      Ravnatelj škole

                                                                                                                   Slaven Katava, prof.

To apply for this job email your details to salcinovic.elvir@gmail.com